Raport roczny 2011

XVII. Oświadczenie BRE Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zostało opracowane zgodnie z § 91. ust 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U nr 33/2009 poz. 259).

Informacje zawarte w Oświadczeniu spełniają wymagania raportu o stosowaniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” określonych w § 1 Uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 11 grudnia 2007 roku. W związku z tym w myśl § 2 Uchwały nr 718/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 16 grudnia 2009 roku przekazanie GPW niniejszego oświadczenia jest równoważne przekazaniu GPW raportu, o którym mowa w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy.

XVII.1. Zasady ładu korporacyjnego którym podlega BRE Bank

BRE Bank od momentu wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu papierami wartościowymi dokładał starań, aby zapewnić wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji o spółce i poszanowanie praw akcjonariuszy, niezależnie od wielkości posiadanego przez nich pakietu akcji. Dążenie do zapewnienia pełnej transparentności w działaniu i postępowania zgodnie z etykietą biznesową, znalazło wyraz w stosowaniu dobrych praktyk spółek giełdowych, począwszy od „Dobrych Praktyk w spółkach publicznych 2002” Zarówno Zarząd, jak Rada Nadzorcza BRE Banku podjęły uchwały, wyrażające wolę stosowania zawartych w „Dobrych Praktykach” rekomendacji i zasad i zobowiązanie do informowania o ich naruszeniu.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym obecnie podlega BRE Bank zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 października 2011 roku.

Nowelizacja „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dokonana przez GPW w sierpniu i październiku 2011 roku  dotyczyła następujących zagadnień:

 • wprowadzenia rekomendacji zalecającej publikowanie informacji na temat zasad prowadzenia przez spółkę publiczną działalności w zakresie wspierania kultury, edukacji, nauki, bądź działalności sportowej,
 • wprowadzenia rekomendacji zobowiązującej spółki publiczne do odnoszenia się na swoich stronach internetowych do publicznie dostępnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji mogących wpływać na kształtowanie się popytu lub podaży instrumentów finansowych spółki, które to informacje mogą wprowadzać w błąd co do faktycznej sytuacji spółki,
 • przesunięcia na dzień 1 stycznia 2013 roku daty wejścia w życie zasady dotyczącej przeprowadzania przez spółki giełdowe elektronicznych walnych zgromadzeń (przy rekomendowaniu stosowania tej zasady począwszy od dnia 1 stycznia 2012 roku),
 • wykreślenia zapisów zobowiązujących radę nadzorczą do sporządzania corocznej oceny swojej pracy, przedstawiania jej walnemu zgromadzeniu i jej  publikowania,
 • wprowadzenia do katalogu informacji publikowanych na stronie internetowej spółki giełdowej danych na temat udziału kobiet i mężczyzn, odpowiednio w zarządzie i radzie nadzorczej, w okresie ostatnich dwóch lat.

Tekst „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (http://corp-gov.gpw.pl/), a link do strony znajduje się również na stronie internetowej BRE Banku (http://www.brebank.pl).

Regulacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, w tym w szczególności odnoszące się do zasad funkcjonowania Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej (w tym jej komitetów) oraz uprawnień akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, uwzględnione są w wewnętrznych dokumentach ustrojowych Banku.

Niezależnie od „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, BRE Bank już w 1995 roku zobowiązał się dobrowolnie do przestrzegania dobrych praktyk branżowych, czyli zasad Dobrej Praktyki Bankowej, opracowanych przez Związek Banków Polskich (pod pierwotną nazwą – Kodeks Dobrej Praktyki Bankowej). Zasady Dobrej Praktyki Bankowej stanowią zbiór zasad postępowania związanych z działalnością banków i odnoszą się do banków, osób w nich zatrudnionych oraz osób, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu, w BRE Banku stosowane są Zasady Dobrej Praktyki Bankowej, wyszczególnione w załączniku nr 1 do Uchwały nr 11 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 22 kwietnia 2010 roku. Dokument ten dostępny jest na stronie Związku Banków Polskich (http://zbp.pl/prawo_bankowe).

XVII.2. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

W 2011 roku BRE Bank stosował wszystkie zasady ładu korporacyjnego wyszczególnione w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (rozdz. II, III i IV).

W zakresie „Rekomendacji” komentarza wymagają następujące punkty.

 • Punkt 5 Rekomendacji odnoszący się do polityki wynagrodzeń. BRE Bank zgodnie z rekomendacją posiada politykę wynagradzania, która określa formę, strukturę i poziom wynagrodzeń, w tym członków organów zarządzających i nadzorczych spółki. System wynagradzania jest transparentny i zapewnia powiązanie wynagrodzeń kadry zarządzającej najwyższego szczebla z wynikami finansowymi spółki i efektami pracy wynagradzanych osób. W założeniach systemu wynagradzania uwzględnionych jest szereg zasad wynikających z zalecenia Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) uzupełnionych o zalecenia KE z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE). Do zasad tych należą m.in.: określenie stałych i zmiennych elementów wynagradzania Zarządu, powiązanie zmiennych składników wynagrodzeń z określonymi kryteriami wynikowymi, szczegółowe regulacje dotyczące programu opcyjnego i wyszczególnienie w notach do rocznego sprawozdania finansowego łącznego wynagrodzenia i jego składników dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

  Tym niemniej, zalecenia Komisji Europejskiej nie stanowiły wzorca dla opracowania systemu wynagrodzeń w Banku i nie wszystkie postanowienia powyższych zaleceń są stosowane. Polityka wynagrodzeń nie stanowi odrębnej pozycji w planie każdego ZWZ i nie jest poddawana pod głosowanie. Bank nie przedstawił i nie zamieścił na stronie internetowej „deklaracji dotyczącej wynagrodzeń”. W różnych ogólnie dostępnych dokumentach udostępnionych jest natomiast szereg informacji, które powinna zawierać deklaracja. W BRE Banku zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu ustala Komisja Prezydialna Rady Nadzorczej, która realizuje funkcje Komisji ds. Wynagrodzeń w rozumieniu rekomendacji Komisji Europejskiej. Wysokość wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została uchwalona kwotowo na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia BRE Banku. Bardziej szczegółowo system wynagradzania organów zarządzających i nadzorujących Banku opisany jest w dalszej  części Oświadczenia.

 • Punkt 9 Rekomendacji odnoszący się do zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach. Zarówno Walne Zgromadzenie, które wybiera Radę Nadzorczą, jak i Rada Nadzorcza, która powołuje Zarząd, kierują się zasadą by w organach spółki były osoby o najwyższych kompetencjach, kreatywne, posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Inne czynniki, w tym płeć osoby nie stanowią wyznacznika w powyższym zakresie.

  W dziesięcioosobowej Radzie Nadzorczej BRE Banku, począwszy od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2002 roku, zasiada jedna kobieta - Teresa Mokrysz. Jest ona również członkiem Komisji ds. Audytu działającej w ramach Rady Nadzorczej.

 • Punkt 12 Rekomendacji, dotyczący możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. BRE Bank od wielu lat zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Zarówno Statut Spółki, jak i Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują jednak możliwości dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym z akcjonariuszami znajdującymi się poza miejscem obrad i wykonywania prawa głosu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. BRE Bank kieruje się przede wszystkim dążeniem do zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia i minimalizacji ryzyka ewentualnego podważenia podjętych uchwał na skutek usterek technicznych. Bank uwzględnia przy tym istniejące uwarunkowania, w szczególności takie czynniki jak zróżnicowanie geograficzne akcjonariuszy Banku, ich liczebność, możliwość ewentualnych opóźnień czasowych w komunikacji i jednocześnie konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwai tajności procesu głosowania.

W BRE Banku przywiązuje się dużą wagę do prowadzenia otwartej, transparentnej i efektywnej polityki informacyjnej. Przedstawiciele Zarządu spółki i zespołu Relacji Inwestorskich regularnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach z inwestorami w kraju, jak i zagranicą.

Istotną platformą komunikacyjną jest strona internetowa spółki. W sekcji relacji inwestorskich (www.brebank.pl/relacje_inwestorskie) udostępnione są informacje dotyczące m.in. akcjonariatu BRE Banku, Walnych Zgromadzeń, ratingów, notowań akcji Banku na GPW, rekomendacji analityków, konsensusu prognozowanych wyników Grupy i ceny docelowej akcji. Zainteresowani mają dostęp do raportów rocznych, okresowych i bieżących, prezentacji o strategii i wynikach spółki, a także do arkuszy z danymi biznesowymi i finansowymi. Cennym uzupełnieniem zamieszonych informacji są webcasty ze spotkań z analitykami, podczas których prezentowane są wyniki finansowe Grupy BRE Banku oraz zapisy transmisji z obrad Walnych Zgromadzeń (szerzej w rozdziale VI.4.).

Na stronie internetowej znajduje się również sekcja poświęcona zagadnieniom ładu korporacyjnego i dobrych praktyk. Są tu zamieszone m.in. Statut i regulaminy organów Banku, oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zasady wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz opis programów motywacyjnych. W oddzielnym punkcie opisane są działania Banku w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

XVII.3. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Banku

Proces sporządzania sprawozdań finansowych objęty jest systemem kontroli wewnętrznej Banku, co przyczynia się do zachowania pełnej wiarygodności i rzetelności sprawozdawczości finansowej.

System Kontroli Wewnętrznej obejmuje:

 • kontrolę wewnętrzną funkcjonalną,
 • kontrolę wewnętrzną instytucjonalną.

Kontrola wewnętrzna funkcjonalna jest systemem obowiązującym każdą jednostkę organizacyjną BRE Banku. Każda jednostka organizacyjna Banku wykonuje zadania kontroli wewnętrznej pod kierunkiem kierownika jednostki organizacyjnej. System kontroli wewnętrznej funkcjonalnej jest regularnie oceniany i monitorowany w ramach kontroli wewnętrznej instytucjonalnej.

Kontrola wewnętrzna instytucjonalna sprawowana jest przez Departament Audytu Wewnętrznego (DAW). Działania DAW oparte są o regulacje Prawa Bankowego, regulacje wewnętrzne BRE Banku, Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego oraz najlepsze praktyki biznesowe w powyższym zakresie.

Departament Audytu Wewnętrznego podlega administracyjnie Prezesowi Zarządu Banku i raportuje do Prezesa Zarządu oraz do Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej Banku. Zachowana jest zasada niezależności operacyjnej audytu poprzez nieangażowanie audytorów w działalność operacyjną.

Proces przygotowywania danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości jest zautomatyzowany i oparty na Księdze Głównej Banku. Przygotowanie danych w systemach źródłowych podlega sformalizowanym procedurom operacyjnym i akceptacyjnym. Tworzenie Księgi Głównej Banku odbywa się w ramach procesu, który obejmuje odpowiednie kontrole wewnętrzne. Specjalnej kontroli podlegają korekty manualne.

W procesie monitorowania ryzyka operacyjnego, występującego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych w Banku, wdrożono mechanizmy, które w skuteczny sposób zapewniają bezpieczeństwo systemów informatycznych. Bank posiada awaryjny plan ciągłości działania, który obejmuje również systemy informatyczne wykorzystywane w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

Proces organizacji badania sprawozdania finansowego Banku jest opisany w legislacji wewnętrznej Banku. Sprawozdanie finansowe Banku sporządzane jest przez Departament Rachunkowości, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Banku ds. Rachunkowości i Controllingu, jak również Członkowi Zarządu Banku ds. Finansów.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad przebiegiem badania sprawozdania finansowego sprawuje Dyrektor Departamentu Rachunkowości. Sprawozdanie finansowe jest przekazywane Zarządowi w celu weryfikacji. Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej otrzymuje informację o kwartalnych raportach finansowych oraz o zyskach i stratach przed ich publikacją. Komisja ta, po konsultacjach z audytorem zewnętrznym i Członkami Zarządu, rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie lub odrzucenie rocznego sprawozdania finansowego.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe Banku podlegają niezależnemu badaniu i odpowiednio przeglądowi przez biegłego rewidenta. Ponadto, Bank wspólnie z audytorem zewnętrznym wdrożył procedury współpracy zapewniające konsultowanie na bieżąco istotnych kwestii związanych z ujmowaniem zdarzeń ekonomicznych w księgach i sprawozdaniach finansowych.

Bank zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych również poprzez bieżący monitoring zmian w przepisach i regulacjach zewnętrznych dotyczących wymogów sprawozdawczych banków i przygotowywanie się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Wszystkie spółki Grupy BRE Banku, które są konsolidowane na potrzeby sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zobowiązane są do stosowania jednolitej polityki rachunkowości w zakresie ujęcia wyceny i ujawnień zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Departament Rachunkowości monitoruje pakiety sprawozdawczości sporządzane w spółkach zależnych pod względem prawidłowości, kompletności, spójności i ciągłości danych. Funkcje kontrolne w stosunku do spółek Grupy wykonywane są przez przedstawicieli BRE Banku zasiadających w radach nadzorczych spółek zależnych.

Dążenie do zapewnienia najwyższych standardów sprawozdań finansowych znajduje odzwierciedlenie w postaci wysokiej jakości sprawozdawczości. Sprawozdania finansowe Grupy BRE Banku są doceniane nie tylko przez akcjonariuszy  i analityków, ale również przez wyspecjalizowane niezależne instytucje.

Skonsolidowany raport roczny Grupy BRE Banku za 2010 rok został nagrodzony I miejscem w kategorii „The best of the best” w ramach konkursu organizowanego corocznie przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Była to  kolejna nagroda dla BRE Banku przyznana przez Kapitułę konkursu. W pięciu dotychczasowych edycjach w kategorii instytucji finansowych BRE Bank zdobył I miejsce za raporty roczne za lata 2006, 2007 i 2009. W 2008 roku Bank zdobył II miejsce w tej kategorii.

XVII.4. Znaczne pakiety akcji

Dominującym akcjonariuszem BRE Banku jest od wielu lat Commerzbank AG. Udział Commerzbanku wzrastał z 21% w 1995 roku poprzez 50% w 2000 roku do poziomu 72,16% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten nieznacznie zmalał w związku z realizacją programów opcji menedżerskich w BRE Banku.

Na koniec 2011 roku, Commerzbank poprzez swoją w 100% zależną spółkę Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, posiadał 69,72% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wolnym obrocie (free float) znajduje się 30,28% akcji. Posiadają je inwestorzy instytucjonalni (w szczególności polskie fundusze emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne) oraz inwestorzy indywidualni. W 2011 roku 5% próg akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu, zobowiązujący do informowania o nabyciu akcji, przekroczył ING Otwarty Fundusz Emerytalny (komunikat giełdowy z dnia 8 lipca 2011 roku).


Znaczne pakiety akcji
Akcjonariusz Ogólna liczba akcji Ogólna liczba głosów
42 102 746 42 102 746
Commerzbank Auslandsbanken Holding AG 29 352 897 69,72% 29 352 897 69,72%
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 2 290 882 5,44% 2 290 882 5,44%

Strategiczny akcjonariusz BRE Banku - Commerzbank  AG - jest wiodącym bankiem świadczącym usługi dla klientów indywidualnych i korporacyjnych w Niemczech. Linie biznesowe Klientów Indywidualnych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Mittelstandsbank), Korporacji i Rynków Finansowych, Europy Środkowo-Wschodniej i Finansowania Specjalistycznego (Asset Based Finance), oferują klientom atrakcyjny portfel produktów. Commerzbank jest silnym partnerem dla firm eksportowych z sektora MSP w Niemczech i firm działających w innych krajach. Posiadając około 1200 oddziałów w Niemczech, Commerzbank należy do banków o najlepiej rozwiniętej sieci placówek. Ponadto Commerzbank prowadzi działalność w ponad 50 krajach w około 60 lokalizacjach. Obsługuje łącznie ponad 14 mln klientów indywidualnych i około 1 mln klientów korporacyjnych. 

Więcej informacji o Commerzbanku można znaleźć w rozdziale VI.1 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku.

XVII.5. Specjalne urawnienia kontrolne

Zgodnie ze Statutem Banku wszystkie istniejące akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Nie istnieje jakiekolwiek zróżnicowanie akcji w zakresie związanych z nimi praw. Żadne akcje nie są uprzywilejowane, każda daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Uprawnienia kontrolne Commerzbanku AG jako podmiotu dominującego wobec Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, wynikają z liczby posiadanych akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym oraz liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BRE Banku. Ma to przełożenie na wykonywanie tzw. skonsolidowanego nadzoru nad BRE Bankiem, jako podmiotem zależnym od Commerzbanku.

XVII.6. Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu

Statut BRE Banku nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu. Nie występują również żadne postanowienia, które oddzielają prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi od posiadania papierów wartościowych.

XVII.7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta

Statut BRE Banku nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank.

XVII.8. Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu

Według Statutu BRE Banku, Zarząd składa się z co najmniej trzech Członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat. Co najmniej połowa Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie.

Prezesa Zarządu, wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, działając zgodnie z przepisami Prawa bankowego i biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje do sprawowania przydzielonych im funkcji. Komisja Nadzoru Finansowego akceptuje dwóch członków zarządu Banku: Prezesa Zarządu i Członka Zarządu odpowiedzialnego za kształtowanie i realizację polityki kredytowej Banku i zarządzanie ryzykiem.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. W przypadku członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji, jego mandat wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

XVII.9. Zasady zmian statutu Spółki

Zmiana Statutu BRE Banku wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie BRE Banku oraz zarejestrowania uchwalonej zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przed przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu BRE Banku projektu uchwały dotyczącej zmiany Statutu, Zarząd BRE Banku podejmuje uchwałę odnośnie proponowanych zmian, przyjmując projekt uchwały Walnego Zgromadzenia. Następnie projekt ten jest przedstawiany do akceptacji Radzie Nadzorczej. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, uchwała w sprawie zmiany statutu zapada większością trzech czwartych głosów.

Stosownie do art. 34 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe zmiana statutu Banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli dotyczy:

 • firmy,
 • siedziby, przedmiotu działania i zakresu działalności Banku,
 • organów i ich kompetencji, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji członków Zarządu powołanych za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego oraz zasad podejmowania decyzji, podstawowej struktury organizacyjnej Banku, zasad składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, trybu wydawania regulacji wewnętrznych oraz trybu podejmowania decyzji o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych,
 • zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej,
 • funduszy własnych oraz zasad gospodarki finansowej, oraz
 • uprzywilejowania lub ograniczenia akcji co do prawa głosu.

Ostatnie zmiany w Statucie Banku wprowadzone zostały uchwałą XXIV ZWZ z 30 marca 2011 roku.
W paragrafie dotyczącym czynności bankowych doprecyzowano na czym polega prowadzona działalność maklerska. Ponadto czynności bankowe uzupełnione zostały o działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Działalność ta polega na: przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych, doradztwie inwestycyjnym, oferowaniu instrumentów finansowych i świadczeniu usług, jeśli ich przedmiotem są instrumenty finansowe.

XVII.10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

XVII.10.1. Sposób działania Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Banku oraz Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarówno Statut, jak i Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej BRE Banku.

Walne Zgromadzenie, zwoływane przez Zarząd w trybie zwyczajnym, odbywa się raz w roku, najpóźniej w czerwcu. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Ponadto w określonych przypadkach prawo zwołania Walnego Zgromadzenia lub żądania zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza.

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych w nim akcji.

Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie są uprzednio przedstawiane Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem określonych przypadków podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu wymagają surowszych warunków do podjęcia uchwał w szczególnych sprawach. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa trzyosobowa Komisja Skrutacyjna, wybrana spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

W Statucie i w Stałym Regulaminie Walnego Zgromadzenia nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rada Nadzorcza Banku wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na Członków Rady Nadzorczej przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie. Uprawnienie do zgłaszania kandydatów dotyczy też Członków dotychczasowej Rady Nadzorczej. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady danej kadencji w granicach określonych w Statucie.

XVII.10.2. Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
 • udzielanie absolutorium członkom organów Banku z wykonania przez nich obowiązków,
 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • zmiana Statutu,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Banku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie umarzania akcji oraz uchwał o umorzeniu akcji, a w szczególności określenia nieuregulowanych w Statucie zasad umarzania akcji,
 • tworzenie i znoszenie funduszów celowych,
 • emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
 • ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 • likwidacja Banku lub fuzja z innym bankiem,
 • wybór likwidatorów,
 • sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą,
 • sprawy wniesione przez akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie,
 • wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jako biegły rewident Banku.

XVII.10.3. Prawa akcjonariuszy

Akcje spółki są akcjami na okaziciela i są zbywalne. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają wówczas przewodniczącego tego zgromadzenia. Natomiast akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zwrócić się do Zarządu z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku.

W Walnym Zgromadzeniu Banku jako spółki publicznej mają prawo uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu – „record day”). Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ. 

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, dokumentacja, która jest przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, są zamieszczane na stronie internetowej Banku począwszy od dnia zwołania walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Akcjonariusz ma prawo do:

 • głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów,
 • zwięzłego uzasadnienia swego stanowiska,
 • kandydowania na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłoszenia do protokołu kandydatury na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 • wystąpienia podczas obrad i repliki,
 • zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad,
 • wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad, obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy,
 • zgłaszania wniosków w sprawie formalnej, tj. sprawie dotyczącej sposobu obradowania i głosowania,
 • zgłaszania swych kandydatów do Rady Nadzorczej Banku na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub ustnie do protokołu,
 • przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania odpisów uchwał poświadczonych przez Zarząd,
 • wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadku gdy akcjonariusz głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, lub akcjonariusz został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub akcjonariusz nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu z powodu jego wadliwego zwołania lub gdy podjęta uchwała nie była objęta porządkiem obrad,
 • wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą.

Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy:

 • mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 • mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Bank w swoim działaniu przywiązuje dużą wagę do równego traktowania akcjonariuszy. W sprawach związanych z ZWZ, a w szczególności z udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej, poinformowaniem w formie elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa, żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, akcjonariusze mogą kontaktować się z Zarządem Banku pisząc na adres e-mail udostępniony w Ogłoszeniu o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Banku w Warszawie i są transmitowane drogą internetową. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnych Zgromadzeniach. Pliki z zarejestrowanym przebiegiem Walnego Zgromadzenia, są dostępne na stronie internetowej BRE Banku.

XVII.10.4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2011 roku

XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się  30 marca 2011 roku. W Zgromadzeniu wzięli udział akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący łącznie 83,39% akcji w kapitale zakładowym spółki. W trakcie obrad podjęte zostały uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia sprawozdań Zarządu BRE Banku i Grupy BRE Banku oraz sprawozdań finansowych Banku i Grupy za  rok 2010,
 • podziału zysku za rok 2010,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu BRE Banku,
 • zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku, tj. w trybie umożliwiającym uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w trakcie roku w związku z rezygnacją innego Członka Rady Nadzorczej,
 • udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 • zmiany Statutu BRE Banku (opisanej w p. IX),
 • określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku,
 • wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku na wspólną kadencję 3 lat,
 • wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku oraz Grupy BRE Banku za rok 2011 ( firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.).

Uchwały XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe wyniki głosowań dostępne są na stronie http://www.brebank.com.pl/relacje_inwestorskie w sekcji poświęconej Walnym Zgromadzeniom.

XVII.11. Skład osobowy i zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Banku oraz zasady działania tych organów

XVII.11.1. Skład osobowy Zarządu

Zarząd składa się z co najmniej trzech Członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat. Członkowie Zarządu kierują wydzielonymi dziedzinami działalności Banku w zakresie określonym przez Prezesa Zarządu. Szczegółowy podział kompetencji oraz tryb zastępstw w przypadku nieobecności, urlopów Członków Zarządu jest określony w uchwałach Zarządu.

Obecny skład Zarządu BRE Banku przedstawia się następująco:

Członek/funkcja Doświadczenie zawodowe
Cezary Stypułkowski
Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny Banku
Urodzony w 1956 roku, studiował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. W latach 1988-1989 był stypendystą Fulbrighta w Business School na Columbia University w Nowym Jorku. W latach 80. pracował w administracji rządowej: był m.in. sekretarzem Komitetu Rady Ministrów do Spraw Reformy Gospodarczej, a w 1987 roku doradcą premiera. Od lutego 1991 roku przez ponad dwanaście lat kierował Zarządem Banku Handlowego SA Od czerwca 2003 roku do czerwca 2006 roku zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Grupy PZU. W grudniu 2006 roku został Dyrektorem Zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. Cezary Stypułkowski był też członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Zarządu Deutsche Banku, Międzynarodowej Rady Doradczej INSEAD, członkiem Rady Międzynarodowego Instytutu Finansów w Waszyngtonie oraz członkiem Geneva Association.
Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu BRE Banku 2 sierpnia 2010 roku, obowiązki objął z dniem 1 października, zgodę KNF na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu BRE Banku otrzymał 27 października 2010 roku.
Karin Katerbau
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Finansów
Urodzona w 1963 roku, absolwentka Reutlingen University of Applied Science and Groupe ESC w Reims we Francji, gdzie w 1989 roku otrzymała francuski i niemiecki dyplom z ekonomii i zarządzania. Karierę zawodową rozpoczęła w 1990 roku w Societe Generale – Elsaessische Bank & Co we Frankfurcie. Od 1994 roku związana z Grupą Commerzbanku. W latach 2001-2008 pracowała w comdirect bank AG, gdzie od 2004 roku pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego odpowiedzialnego m.in. za finanse i controlling. Od marca 2008 roku w Commerzbanku AG we Frankfurcie pełniła funkcję Dyrektora Operacyjnego (COO) Private & Business Customers.
W Zarządzie BRE Banku od 5 września 2008 roku, na stanowisku Wiceprezesa Zarządu od 1 października 2009 roku.
Wiesław Thor
Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem
Urodzony w 1958 roku, absolwent SGPiS (obecnie SGH) oraz programu KMPG i South Carolina Business School „Train the Trainer”, a także letniej szkoły bankowej w McIntire University Business School. Jest wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości i SGH. Od 1990 roku pracował w BRE Banku na stanowiskach: specjalisty, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora oddziału warszawskiego, dyrektora Departamentu Kredytów, a od maja 2000 roku na stanowisku Dyrektora Banku ds. Ryzyka. Od 1 sierpnia 2002 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Banku Handlowym w Warszawie.
Z dniem 2 listopada 2002 roku został powołany na stanowisko Członka Zarządu BRE Banku, odpowiedzialnego za Pion Ryzyka. Od 15 marca 2008 roku - Wiceprezes Zarządu BRE Banku.
Przemysław Gdański
Członek Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej
Urodzony w 1967 roku, absolwent Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii.
W latach 1993–95 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank (Polska), w 1998 oddelegowany do ABN AMRO Bank (Romania) w Bukareszcie. Od 2001 w centrali ABN AMRO w Amsterdamie, gdzie odpowiadał za portfel klientów globalnych w ramach Global Commodity Finance Department.
W latach 2002-2006 był Dyrektorem Zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH S.A. Od maja do listopada 2006 roku - CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości.
Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA - Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA.
Z dniem 19 listopada 2008 roku rozpoczął pracę jako Członek Zarządu BRE Banku.
Hans-Dieter Kemler
Członek Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Bankowości Inwestycyjnej
Urodzony w 1968 roku, absolwent Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster w roku 1996. W latach 1991–1992 pracował w Departamencie Handlu Obligacjami w Dresdner Banku. W latach 1996–1998 był zatrudniony w Sal. Oppenheim jr & Cie. KGaA we Frankfurcie w Departamencie Rynków Finansowych, a od 1998 do 2005 roku - w Centrali Commerzbanku jako Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Korporacyjnego. Od 2005 roku należał do grona kadry zarządzającej wyższego szczebla w Commerzbanku, odpowiadając za międzynarodowe finanse publiczne. Był również dyrektorem zarządzającym Erste Europäische Pfandbrief Und Kommunalkreditbank AG w Luksemburgu.
W Zarządzie BRE Banku od 10 lipca 2009 roku.
Jarosław Mastalerz
Członek Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej
Urodzony w 1972 roku, w 1996 roku ukończył Wydział Ekonomii i Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1996-1998 pracował w dziale audytu PricewaterhouseCoopers. W latach 1998-2003 - dyrektor marketingu, a następnie dyrektor finansowy w Grupie Zurich. Po przejęciu polskich operacji Zurich przez Generali w roku 2003 - dyrektor finansowy (odpowiedzialny również za bancassurance) w Generali TU i Generali TUnŻ. Od 2006 roku związany z Grupą BRE Banku - tworzył projekt BRE Ubezpieczenia, pełnił funkcję Prezesa Zarządu BRE Ubezpieczenia i BRE Ubezpieczenia TUiR.
W Zarządzie BRE Banku od 1 sierpnia 2007 roku.
Christian Rhino
Członek Zarządu,
Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki
Urodzony w 1969 roku, absolwent Politechniki Berlińskiej.
Z bankowością związany od 1998 roku, kiedy to rozpoczął pracę w Deutsche Bank AG, gdzie zajmował kolejno stanowiska: koordynatora ds. e-commerce, Dyrektora ds. usług działu eBusiness, Wiceprezesa w obszarze Bankowości Korporacyjnej. Od 2001 roku zatrudniony był w Commerzbanku, gdzie pełnił funkcję Global Head Trade Finance & Transaction Services (Finansowanie transakcji handlowych) oraz Dyrektora Zarządzającego w obszarze Bankowości Korporacyjnej Commerzbanku.
W Zarządzie BRE Banku od 15 marca 2008 roku.

W 2011 roku nie było zmian w składzie Zarządu. W grudniu 2011 roku Wiceprezes Karin Katerbau zapowiedziała rezygnację z pełnionej funkcji w pierwszym półroczu 2012 w związku z planowanym objęciem funkcji członka Zarządu w Oldenburgische Landesbank w Niemczech. Natomiast w styczniu 2012 roku, Christian Rhino, Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i IT poinformował o zakończeniu pracy w BRE Banku z końcem marca w związku z przejściem do Commerzbanku, gdzie obejmie stanowisko dyrektora zarządzającego.

Kadencja obecnego Zarządu upływa z dniem Walnego Zgromadzenia w 2013 roku.

XVII.11.2. Kompetencje i zasady działania Zarządu

Członkowie Zarządu ponoszą wspólnie odpowiedzialność za całokształt działalności Banku. Pracują w sposób kolegialny i informują się wzajemnie o najważniejszych sprawach Banku podlegających kompetencji poszczególnych Członków Zarządu. Zarząd może powoływać stałe komitety lub zespoły w celu realizacji określonych funkcji, koordynacji pracy jednostek organizacyjnych Banku lub realizacji określonych zadań.

W BRE Banku działają następujące komitety pod przewodnictwem Członków Zarządu:

 • Komitet Zarządzania Zasobami (przewodniczący: Cezary Stypułkowski)
 • Komitet ds. Zarządzania Kapitałem (przewodnicząca: Karin Katerbau)
 • Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BRE Banku (przewodniczący: Hans-Dieter Kemler)
 • Komitet Ryzyka BRE Banku (przewodniczący: Wiesław Thor)
 • Komitet Kredytowy Zarządu Banku (przewodniczący: Wiesław Thor)
 • Komitet Polityki Kredytowej Bankowości Detalicznej (przewodniczący: Wiesław Thor)
 • Komitet ds. Zarządzania Jakością Danych na potrzeby wyliczania regulacyjnego wymogu kapitałowego (AIRB) (przewodniczący: Wiesław Thor)
 • Komitet ds. Architektury Informatycznej (przewodniczący Christian Rhino)
 • Komitet Projektów Informatycznych BRE Banku SA (przewodniczący Christian Rhino).

Zarząd prowadzi sprawy Banku, reprezentuje Bank i ustala wytyczne odnośnie jego działalności, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym polityki kredytowej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami i pasywami Banku, a także polityki gwarancyjnej. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Zarząd pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą (dostępny na stronie internetowej Banku). Regulamin ten określa między innymi sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd.

Wszelkie uchwały podejmowane są większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a w razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu dążą do podejmowania uchwał w drodze konsensusu.

Zgodnie z zasadą dobrych praktyk, Regulamin Zarządu stanowi, że Członek Zarządu, powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw, w których zachodzi lub potencjalnie może zajść sprzeczność interesów Banku z interesami tego Członka Zarządu, jego współmałżonka lub krewnych.

Organem odpowiedzialnym za ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu jest Komisja Prezydialna Rady Nadzorczej.

Regulamin programu motywacyjnego dla Zarządu i zasady przyznawaniu bonusów dla Członków Zarządu określone są w uchwałach Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i części zmiennej. Część stała to wynagrodzenie ustalone kwotowo dla każdego Członka Zarządu. Drugi element to roczna premia gotówkowa, wypłacana za poprzedni rok obrotowy. Trzeci składnik - bonus w akcjach BRE Banku i ekwiwalencie pieniężnym za akcje Commerzbanku - pełni funkcję motywowania długoterminowego.

Zarówno roczna premia gotówkowa jak i wartość przyznanych każdemu z Członków Zarządu akcji i ekwiwalentu pieniężnego za akcje zależą od trzech czynników:

 • wysokości wskaźnika zwrotu z kapitału netto (ROE) dla Grupy BRE Banku lub nadzorowanego obszaru,
 • wykonania budżetu ogółem lub budżetu w nadzorowanym obszarze i
 • indywidualnej oceny Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą.

Wynagrodzenie Zarządu za ostanie dwa lata ilustruje poniższe zestawienie.


Rok (dane w tys. zł) Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Bonus w gotówce Rozliczenie gotówkowe prog. motyw. opartego na akcjach Commerzbanku Razem
2010 - Członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcje 31.12.2010 roku 8 295,2 928,7 1 167,3 907,0 11 298,2
2010 - byli Członkowie Zarządu 1 179,4 4 525,0 225,0 263,3 6 192,7
2010 razem 9 474,6 5 453,7 1 392,3 1 170,3 17 490,9
2011 - Członkowie Zarządu, którzy pełnili funkcje 31.12.2011 roku 9 886,7 1 198,0 6 977,8 934,0 18 996,5
2011 - byli Członkowie Zarządu 0,0 0,1 1 098,1 462,7 1 560,9
2011 razem 9 886,7 1 198,1 8 075,9 1 396,7 20 557,4

Informacje o kwotach wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu, w podziale na część stałą i premiową przedstawione są w nocie 44 do Sprawozdania Finansowego BRE Banku SA według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2011 rok, natomiast opis zasad programu motywacyjnego dla Zarządu opartego o akcje znajduje się w nocie 40 tego Sprawozdania.

XVII.11.3. Skład osobowy Rady Nadzorczej, zmiany w 2011 roku

Rada Nadzorcza funkcjonuje na postawie uchwalonego przez siebie Regulaminu i wykonuje funkcje przewidziane w Statucie Banku, Kodeksie spółek handlowych i Ustawie Prawo Bankowe. Statut BRE Banku stanowi, że Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu Członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Liczbę Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Na miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania wspólnej kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę.

Co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie. Zgodnie z wymogiem statutowym, co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej to członkowie niezależni, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej sprecyzowane są w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2011 roku powołało Radę Nadzorczą na nową trzyletnią kadencję w składzie: Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Achim Kassow - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Andre Carls, Thorsten Kanzler, Sascha Klaus, Teresa Mokrysz, Waldemar Stawski, Eric Strutz, Jan Szomburg i Marek Wierzbowski. Po raz pierwszy do Rady Nadzorczej BRE Banku zostali wybrani Thorsten Kanzler i Eric Strutz. Zastąpili oni zasiadających w poprzedniej kadencji Stefana Schmittmanna i Martina Zielke.

Po Walnym Zgromadzeniu, w 2011 roku nastąpiła jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej. dr Achim Kassow zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z dniem 12 lipca 2011 roku. Rada Nadzorcza z dniem 13 lipca 2011 roku powołała do swego składu Ulricha Siebera na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji. Powierzono mu jednocześnie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Ponadto już w 2012 roku, dniu 13 lutego wpłynęła do Banku rezygnacja dr Erica Strutza, Członka Rady Nadzorczej Banku z pełnionej funkcji z dniem 30 marca 2012 roku.

Skład Rady Nadzorczej przedstawiony jest w poniższej tabeli:

Członek/funkcja Doświadczenie zawodowe
Maciej Leśny
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Urodzony w 1946 roku. W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, a ostatnio w  Ministerstwie Infrastruktury. Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American University Washington DC. W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Przewodnicy Rady Nadzorczej BRE Banku od marca 1994 roku do 1998 roku. Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponownie powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2004 roku.
Ulrich Sieber
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Urodzony w 1965 roku. Ukończył Akademię Bankowości (Bankakademie) we Frankfurcie nad Menem. W latach 1983-1991 zatrudniony był w Bayerische Vereinsbank AG. Następnie pracował w Credit Suisse Deutschland AG we Frankfurcie nad Menem, najpierw jako oficer kredytowy, potem jako Kierownik Departamentu Rozwoju Kadr. Od 1996 do 2001 roku zatrudniony był w JP Morgan GmbH Deutschland we Frankfurcie nad Menem, kolejno na stanowiskach Dyrektora ds. Administracji i Dyrektora ds. Operacyjnych w Pionie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 2001-2005 był dyrektorem w Dresdner Banku AG. Z początkiem 2006 roku podjął pracę w Commerzbanku AG na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych. Od czerwca 2009 roku - Członek Zarządu Commerzanku.
Andre Carls
Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1963 roku. Absolwent Uniwersytetu w Kolonii, doktor ekonomii. W 1990 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku. W latach 1998-2000 odegrał kluczową rolę w rozbudowie pionu bankowości inwestycyjnej w Commerzbanku w Londynie. W latach 2000-2008, Członek Zarządu comdirect bank AG, gdzie od listopada 2004 roku do marca 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od marca do września 2008 roku - Członek Zarządu ds. Finansów i Wiceprezes Zarządu BRE Banku. Od marca 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG z siedzibą we Frankfurcie i Prezesa Zarządu Central & Eastern Europe-Holding of Commerzbank AG.
Thorsten Kanzler
Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1964 roku. Studiował mikroekonomię i inżynierię mechaniczną na Politechnice w Darmstadt (Niemcy), którą ukończył ze stopniem Diplom-Wirtschaftsingenieur (magister inżynier).
Od 1991 do 2004 roku pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarze zarządzania skarbem i ryzykiem we Frankfurcie, w Nowym Jorku, w Sydney i w Londynie.
W latach 2004-2007 roku - Dyrektor ds. Skarbu Grupy i Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w WestLB AG w Düsseldorfie. Od maja 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem i Skarbem Grupy Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Od początku 2009 roku – Członek Zarządu ds. Skarbu Grupy Commerzbank AG. Odpowiada za zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie środkami gotówkowymi i operacjami repo oraz finansowanie na rynkach kapitałowych.
Sascha Klaus
Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1970 roku. Ukończył studia w Szkole Biznesu Finansów i Zarządzania we Frankfurcie. W latach 1992–1999 pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarach instytucji finansowych, corporate finance i ryzyka w Bankowości Inwestycyjnej. Od stycznia 2000 roku do kwietnia 2008 zajmował menedżerskie stanowiska w Dresdner Kleinwort w Nowym Jorku, gdzie m.in. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Ryzykiem Bankowości Inwestycyjnej (od lutego 2003 roku). W maju 2008 roku objął podobne stanowisko w Dresdner Bank AG, Frankfurt/Londyn.
Od początku 2009 roku odpowiada za zarządzanie Ryzykiem Bankowości Inwestycyjnej w Commerzbanku AG. Od marca 2010 roku jest Członkiem Zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem w Europie Środkowej i Wschodniej.
Teresa Mokrysz
Członek Rady Nadzorczej
Urodzona w 1952 roku. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1978 rok). Jest współwłaścicielką firmy MOKATE. W latach 1992-1994 wprowadziła kawę cappuccino na polski rynek, uzyskując 70% udział w rynku i pozycję lidera w tej kategorii produktów. W latach 1994-1995 zbudowała od podstaw nowoczesny kombinat MOKATE w Ustroniu, zaś w 2001 uruchomiła drugi kombinat w Żorach. Dzięki inwestycjom wprowadziła przedsiębiorstwo na rynek półproduktów. Obecnie kieruje grupą dziewięciu firm MOKATE, z których pięć ma siedzibę zagranicą.
Teresa Mokrysz zdobyła m.in. tytuł "Lidera 10-lecia" - nadany przez Gazetę Wyborczą - oraz "Sukces 10-lecia" - nadany przez Businessman Magazine. W 2000 roku Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł "Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Jest m. in. fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, sierocińców i szkół.
Waldemar Stawski
Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1958 roku. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe, m.in. z zakresu analizy finansowej oraz rachunkowości i finansów. W latach 1983-1991 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Od 1991 roku pracował w Pomorskim Banku Kredytowym, gdzie w 1993 roku został Dyrektorem Oddziału w Gdyni. W latach 1995-2000 był Dyrektorem Oddziału Regionalnego PKO BP w Gdańsku. W 2000 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem skarbu, klientów korporacyjnych i rynku kapitałowego i nadzoru właścicielskiego. Od czerwca 2002 roku do lutego 2003 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Komisarycznego Wschodniego Banku Cukrownictwa SA. W późniejszym okresie był m.in. Członkiem Zarządu CTL Logistics SA i Dyrektorem Generalnym Polskiego Związku Pracodawców Transportu i Logistyki. Obecnie współpracuje z Doradztwem Ekonomicznym Dariusz Zarzecki na stanowisku Dyrektora. Posiada Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów.
Eric Strutz
Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1964 roku. Studiował administrację biznesu na Norymberskim Uniwersytecie w Erlangen oraz Uniwersytecie w St. Gallen. W 1989 roku uzyskał stopień „lic. oec. HSG”, w 1991 roku - dyplom MBA na Uniwersytecie w Chicago, a w 1993 roku - stopień doktora na Uniwersytecie w St. Gallen. W tym samym roku podjął pracę w The Boston Consulting Group, gdzie w 2000 roku został mianowany na stanowisko Wiceprezesa, Dyrektora i Partnera. Rok później podjął pracę w Commerzbanku AG, gdzie zajmował stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego ds. Strategii i Controllingu. W czerwcu 2003 roku został Dyrektorem Finansowym, a w kwietniu 2004 roku Członkiem Zarządu Commerzbanku AG.
Jan Szomburg
Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1951 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiada doktorat z zakresu ekonomii. Pracował jako asystent, a następnie adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Jest założycielem i Prezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 90. był m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju i Banku Gdańskiego, doradcą ministra przekształceń własnościowych, członkiem Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów. Doradzał w sprawach gospodarczych premierowi, był przewodniczącym Rady ds. Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów.
Marek Wierzbowski
Członek Rady Nadzorczej
Urodzony w 1946 roku. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, członek Rady Zamówień Publicznych, prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych. Był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Przez szereg lat był partnerem międzynarodowych kancelarii prawnych: Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji, a także przed sądami administracyjnymi i arbitrażowymi. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługującymi liczne transakcje, m.in. sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji dużych przedsiębiorstw. Tworzył domy maklerskie, reprezentował Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Bankowego w postępowaniach przed NSA. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Skład Rady Nadzorczej odzwierciedla staranność o jak najszerszą różnorodność jej członków zarówno w kontekście ich doświadczeń zawodowych, jak też posiadanej wiedzy i umiejętności. W Radzie Nadzorczej są zarówno reprezentanci głównego akcjonariusza BRE Banku, jak również przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz osoby z szeroką wiedzą prawniczą i doświadczeniem w bankowości.

Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej BRE Banku są: Maciej Leśny, Teresa Mokrysz, Waldemar Stawski i Marek Wierzbowski. Jan Szomburg nie spełnia kryterium niezależności z powodu ponad 12-letniego okresu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie zależni, w związku z powiązaniami z dominującym akcjonariuszem BRE Banku, to: Andre Carls,  Thorsten Kanzler, Sascha Klaus, Ulrich Sieber oraz Eric Strutz.

Kadencja Rady Nadzorczej wygasa z dniem Walnego Zgromadzenia w 2014 roku.

XVII.11.4. Kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady Nadzorczej obejmują w szczególności:

 • doradzanie i nadzorowanie Zarządu przy ustalaniu wytycznych odnośnie działalności Banku, w szczególności obciążonej ryzykiem, w tym jego polityki kredytowej, inwestycyjnej, gwarancyjnej, a także polityki zgodności oraz zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku,
 • sprawowanie nadzoru nad zgodnością regulacji Banku w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią i planem finansowym Banku,
 • zatwierdzanie przyjmowanych przez Zarząd zasad polityki informacyjnej dotyczącej zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej,
 • zatwierdzanie tworzonych przez Zarząd strategii oraz procedur w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, procesu szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
 • dokonywanie ocen adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem,
 • rozpatrywanie otrzymywanych od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Banku, ryzyku związanym z prowadzoną działalnością, oraz o sposobach i efektywności zarządzania tym ryzykiem,
 • przygotowywanie zwięzłej oceny sytuacji Banku w celu przedstawienia jej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i dołączenia do raportu rocznego Banku za poprzedni rok obrachunkowy,
 • zatwierdzanie rocznych planów finansowych Banku, wieloletnich planów rozwoju, jak również strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
 • rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia, w tym projektów uchwał Walnego Zgromadzenia; Rada Nadzorcza przygotowuje uzasadnienia projektów uchwał, które mają być przedłożone do akceptacji Walnego Zgromadzenia,
 • wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w Statucie Banku regulaminów,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu z uwzględnieniem trybu przewidzianego Ustawą Prawo bankowe oraz biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje do sprawowania przydzielonych im funkcji,
 • ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Zarządu,
 • upoważnianie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do reprezentowania Banku w umowach z Członkami Zarządu, w tym przy podpisywaniu z Członkami Zarządu umów o zarządzanie,
 • zatwierdzanie zawarcia lub zmiany jakiejkolwiek istotnej umowy lub porozumienia z Członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek istotnych umów stowarzyszeniowych lub porozumień o współpracy,
 • analizę otrzymywanego przynajmniej raz w roku raportu dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub też na wniosek Członka Rady Nadzorczej nie rzadziej niż trzy razy w roku.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczą wszyscy Członkowie Zarządu, z wyłączeniem tych punktów porządku obrad, które dotyczą bezpośrednio Zarządu lub jego członków.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powinny być podjęte uchwały w następujących sprawach:

 • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Bank lub jakiekolwiek podmioty powiązane z Bankiem na rzecz Członków Zarządu,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z podmiotem powiązanym z Bankiem, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.

W ramach Rady Nadzorczej działają 3 komisje: Komisja Prezydialna, Komisja ds. Ryzyka i Komisja ds. Audytu.

Do zadań Komisji Prezydialnej należy przede wszystkim wykonywanie bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej. Komisja Prezydialna udziela Zarządowi zezwolenia na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz akcji i udziałów w spółkach jak również innych środków trwałych, jeżeli wartość transakcji przekracza 1% funduszy własnych Banku, rozpatruje sprawy dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu, monitoruje wysokość i strukturę wynagrodzeń Członków Zarządu i przedstawia opinie dotyczące zgody dla Członka Zarządu Banku na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.

W skład Komisji Prezydialnej wchodzą Maciej Leśny - jako Przewodniczący oraz członkowie: Andre Carls, Jan Szomburg i Ulrich Sieber, który w lipcu 2011 roku zastąpił Achima Kassowa.

Komisja ds. Audytu wydaje opinie odnośnie wyboru biegłego rewidenta Banku przez Walne Zgromadzenie, rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania finansowego, sprawuje stały nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej w Banku oraz akceptuje proponowane przez Zarząd zmiany na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego.

W skład Komisji ds. Audytu musi wchodzić co najmniej jeden niezależny Członek Rady Nadzorczej z kwalifikacjami i doświadczeniem w zakresie rachunkowości i finansów.

Komisja ds. Audytu pracuje w składzie: Eric Strutz, który pełni funkcję Przewodniczącego oraz Andre Carls, Maciej Leśny i Teresa Mokrysz.

Komisja ds. Ryzyka zajmuje się między innymi sprawowaniem stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem operacyjnym. Ponadto Komisja ds. Ryzyka rekomenduje Radzie Nadzorczej zatwierdzenie albo odmowę zatwierdzenia transakcji między Bankiem a Członkami organów Banku, które przewidziane są w Prawie bankowym oraz przedstawia rekomendację odnośnie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia polityki informacyjnej Banku w sprawie zarządzania ryzykiem.

W skład Komisji ds. Ryzyka wchodzą: Przewodniczący - Sascha Klaus oraz członkowie: Thorsten Kanzler, Maciej Leśny i Waldemar Stawski.

Wszystkie stałe komisje działające w ramach Rady Nadzorczej udostępniają akcjonariuszom sprawozdania ze swojej działalności w minionym roku sprawozdawczym. Sprawozdania te dołączone są informacyjnie do kompletu materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Wysokość wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została uchwalona kwotowo na mocy Uchwały nr 27 podjętej przez XVII Walne Zgromadzenie BRE Banku z 21 kwietnia 2004 roku.

Za udział w stałych komisjach przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie: 50% wynagrodzenia miesięcznego „zasadniczego” za pierwszą komisję i 25% za udział w każdej kolejnej. Łącznie wynagrodzenie z tytułu udziału w komisjach nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia zasadniczego.

Łączne wynagrodzenie Rady Nadzorczej w 2011 roku wyniosło 2 057,9 tys. zł i było wyższe o 202,3 tys. zł niż w 2010 roku.

Szczegółowe informacje o kwotach wynagrodzeń wypłaconych poszczególnym członkom Rady zawarte są w nocie objaśniającej nr 44 do Sprawozdania Finansowego BRE Banku SA według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2011 rok.

XVII.11.5. Działalność Rady Nadzorczej i jej Komisji w 2011 roku

W 2011 roku Rada Nadzorcza, w tym przede wszystkim Komisja Prezydialna ściśle i regularnie współpracowała z Zarządem w celu wypracowania Średniookresowego Biznes Planu dla Grupy BRE Banku na lata 2012-2015 i strategicznych kierunków rozwoju Grupy BRE Banku.

W ciągu roku odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej. Rada przyjęła 51 uchwał. Uchwały te dotyczyły między innymi:

 • akceptacji sprawozdań finansowych BRE Banku i Grupy BRE Banku oraz innych materiałów na ZWZ,
 • przyjęcia planu finansowego na 2012 rok,
 • przyjęcia Planu Średniookresowego na lata 2012-2015,
 • spraw personalnych,
 • przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
 • przyjęcia nowego tekstu Statutu BRE Banku,
 • przekazania środków Fundacji BRE Banku,
 • przyjęcia raportu z zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • przyjęcia Polityki Zgodności,
 • przyjęcia nowego regulaminu i zakresu działania Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej,
 • przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego na 2011 rok,
 • przyjęcia Polityki Zarządzania Kapitałem,
 • przyjęcia procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego (ICAAP) w Grupie BRE Banku,
 • realizacji Programu Pracowniczego oraz Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu,
 • akceptacji Zasad Polityki Inwestycji Kapitałowych,
 • przyjęcia oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w 2010 rok,
 • akceptacji zmiany trybu sprawowania nadzoru nad ryzykiem kredytowym przez Komisję ds. Ryzyka Rady Nadzorczej dotyczącego banków, instytucji kredytowych oraz międzynarodowych instytucji finansowych,
 • zatwierdzenia strategii i polityki zarządzania ryzykiem operacyjnym,
 • przyjęcia Raportu Koordynatora do spraw outsourcingu w zakresie realizacji polityki outsourcingu za 2010 rok,
 • przyjęcia zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej,
 • zatwierdzenia Strategii zarządzania ryzykiem płynności,
 • zatwierdzenia Strategii i polityki zarządzania ryzykiem rynkowym,
 • zatwierdzenia Strategii zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • zatwierdzenia Raportu rocznego z nadzoru nad procesami rozpatrywania reklamacji i skarg za 2010 rok.

Na posiedzeniach Rady Nadzorczej systematycznie były omawiane i oceniane bieżące wyniki Grupy BRE Banku oraz poszczególnych pionów biznesowych w odniesieniu do planu finansowego.

Rada Nadzorcza Banku działała w sposób efektywny. Wszystkie uchwały i decyzje podjęte zostały jednomyślnie.

Udział Członków Rady Nadzorczej 2011 roku w posiedzeniach i udział w Komisjach ilustruje tabela:

Członek Frekwencja* Komisja Prezydialna Komisja ds. Ryzyka Komisja ds. Audytu
Andre Carls 6/6 X X
(do 30.03. 2011)
X
Achim Kassow (do 12 lipca 2011 roku) 3/4 X
(do 12.07 2011)
   
Thorsten Kanzler (od 30 marca 2011 roku.) 4/4   X
(od 30.03. 2011)
 
Sascha Klaus 6/6 X
(do 30.03.2011)
X  
Maciej Leśny 6/6 X X X
Teresa Mokrysz 6/6     X
(od 30.03.2011)
Stefan Schmittmann (do 30 marca 2011roku) 2/2      
Ulrich Sieber (od 13 lipca 2011 r.) 2/2 X
(od 13.07.2011)
   
Waldemar Stawski 5/6   X  
Eric Strutz (od 30 marca 2011 r.) 3/4     X
(od 30.03.2011)
Jan Szomburg 5/6 X   X
(do 30.03.2011)
Marek Wierzbowski 6/6      
Martin Zielke (do 30 marca 2011 r.) 1/2     X
(do 30.03.2011)

*Obecność na posiedzeniach/ liczba posiedzeń w trakcie sprawowania mandatu

Komisja Prezydialna, wykonując funkcję bieżącego nadzoru nad działalnością Banku w okresach między posiedzeniami Rady Nadzorczej, w 2011 roku ściśle współpracowała z Zarządem i była na bieżąco informowana o sytuacji w Banku. Członkowie Komisji odbywali regularne spotkania z Członkami Zarządu. Komisja Prezydialna zajmowała się m.in. problematyką przyznawania bonusów dla Członków Zarządu oraz akceptowała udział Członków Zarządu w organach innych spółek.

Komisja ds. Audytu była regularnie informowana o wynikach i sytuacji finansowej Banku i Grupy BRE Banku. Sprawując nadzór nad audytem wewnętrznym, Komisja otrzymywała i analizowała informacje o podjętych działaniach w zakresie kluczowych obszarów ryzyka.

W trakcie czterech posiedzeń odbytych w 2011 roku omawiane były między innymi następujące zagadnienia:

 • zgodność procesu przygotowywania sprawozdań finansowych z prawem i obowiązującymi regulacjami,
 • konkluzje z audytu rocznych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku za 2010 rok,
 • ocena Departamentu Audytu Wewnętrznego na temat systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w BRE Banku w 2010 roku,
 • aktualne i przyszłe zmiany w MSSF,
 • współpraca z audytorem PricewaterhouseCoopers,
 • niezależna ocena funkcji audytu wewnętrznego w BRE Banku przeprowadzona przez PricewaterhouseCoopers,
 • podsumowanie audytu sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2011 roku,
 • zakres audytu sprawozdań rocznych za 2011 rok.

Komisja ds. Audytu rekomendowała Radzie Nadzorczej przyjęcie:

 • sprawozdań Zarządu z działalności BRE Banku i Grupy BRE Banku za rok 2010 rok oraz sprawozdań finansowych za rok 2010,
 • Raportu rocznego z zarządzania ryzykiem braku zgodności w BRE Banku w 2010 roku,
 • Raportu Koordynatora do spraw outsourcingu w zakresie realizacji Polityki outsourcingu w BRE Banku za 2010 rok,
 • Planu Audytów Departamentu Audytu Wewnętrznego na rok 2011,
 • zatwierdzenie zmian do Regulaminu Kontroli Wewnętrznej BRE Banku.

Ponadto, Komisja ds. Audytu wyraziła pozytywną opinię odnośnie wyboru audytora oraz zaakceptowała zmiany na stanowiskach Dyrektora i Zastępcy Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Komisja ds. Ryzyka w 2011 roku dużo uwagi poświęciła wdrażanemu projektowi wprowadzenia w BRE metod statystycznych do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w zakresie ryzyka kredytowego (metoda AIRB, Bazylea II).

Na posiedzeniach Komisji Ryzyka omawiane były kwartalne raporty ryzyka oraz szereg zagadnień dotyczących portfela kredytowego. Wśród dyskutowanych tematów istotne miejsce miały największe zaangażowania, kształtowanie się parametrów ryzyka oraz rezerwy tworzone w Banku i w Grupie.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek