Raport roczny 2011

XVII.2. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego

W 2011 roku BRE Bank stosował wszystkie zasady ładu korporacyjnego wyszczególnione w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (rozdz. II, III i IV).

W zakresie „Rekomendacji” komentarza wymagają następujące punkty.

  • Punkt 5 Rekomendacji odnoszący się do polityki wynagrodzeń. BRE Bank zgodnie z rekomendacją posiada politykę wynagradzania, która określa formę, strukturę i poziom wynagrodzeń, w tym członków organów zarządzających i nadzorczych spółki. System wynagradzania jest transparentny i zapewnia powiązanie wynagrodzeń kadry zarządzającej najwyższego szczebla z wynikami finansowymi spółki i efektami pracy wynagradzanych osób. W założeniach systemu wynagradzania uwzględnionych jest szereg zasad wynikających z zalecenia Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) uzupełnionych o zalecenia KE z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE). Do zasad tych należą m.in.: określenie stałych i zmiennych elementów wynagradzania Zarządu, powiązanie zmiennych składników wynagrodzeń z określonymi kryteriami wynikowymi, szczegółowe regulacje dotyczące programu opcyjnego i wyszczególnienie w notach do rocznego sprawozdania finansowego łącznego wynagrodzenia i jego składników dla poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

    Tym niemniej, zalecenia Komisji Europejskiej nie stanowiły wzorca dla opracowania systemu wynagrodzeń w Banku i nie wszystkie postanowienia powyższych zaleceń są stosowane. Polityka wynagrodzeń nie stanowi odrębnej pozycji w planie każdego ZWZ i nie jest poddawana pod głosowanie. Bank nie przedstawił i nie zamieścił na stronie internetowej „deklaracji dotyczącej wynagrodzeń”. W różnych ogólnie dostępnych dokumentach udostępnionych jest natomiast szereg informacji, które powinna zawierać deklaracja. W BRE Banku zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu ustala Komisja Prezydialna Rady Nadzorczej, która realizuje funkcje Komisji ds. Wynagrodzeń w rozumieniu rekomendacji Komisji Europejskiej. Wysokość wypłacanego miesięcznie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej została uchwalona kwotowo na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia BRE Banku. Bardziej szczegółowo system wynagradzania organów zarządzających i nadzorujących Banku opisany jest w dalszej  części Oświadczenia.

  • Punkt 9 Rekomendacji odnoszący się do zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach. Zarówno Walne Zgromadzenie, które wybiera Radę Nadzorczą, jak i Rada Nadzorcza, która powołuje Zarząd, kierują się zasadą by w organach spółki były osoby o najwyższych kompetencjach, kreatywne, posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Inne czynniki, w tym płeć osoby nie stanowią wyznacznika w powyższym zakresie.

    W dziesięcioosobowej Radzie Nadzorczej BRE Banku, począwszy od Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2002 roku, zasiada jedna kobieta - Teresa Mokrysz. Jest ona również członkiem Komisji ds. Audytu działającej w ramach Rady Nadzorczej.

  • Punkt 12 Rekomendacji, dotyczący możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. BRE Bank od wielu lat zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Zarówno Statut Spółki, jak i Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują jednak możliwości dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym z akcjonariuszami znajdującymi się poza miejscem obrad i wykonywania prawa głosu za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. BRE Bank kieruje się przede wszystkim dążeniem do zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia i minimalizacji ryzyka ewentualnego podważenia podjętych uchwał na skutek usterek technicznych. Bank uwzględnia przy tym istniejące uwarunkowania, w szczególności takie czynniki jak zróżnicowanie geograficzne akcjonariuszy Banku, ich liczebność, możliwość ewentualnych opóźnień czasowych w komunikacji i jednocześnie konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwai tajności procesu głosowania.

W BRE Banku przywiązuje się dużą wagę do prowadzenia otwartej, transparentnej i efektywnej polityki informacyjnej. Przedstawiciele Zarządu spółki i zespołu Relacji Inwestorskich regularnie i aktywnie uczestniczą w spotkaniach z inwestorami w kraju, jak i zagranicą.

Istotną platformą komunikacyjną jest strona internetowa spółki. W sekcji relacji inwestorskich (www.brebank.pl/relacje_inwestorskie) udostępnione są informacje dotyczące m.in. akcjonariatu BRE Banku, Walnych Zgromadzeń, ratingów, notowań akcji Banku na GPW, rekomendacji analityków, konsensusu prognozowanych wyników Grupy i ceny docelowej akcji. Zainteresowani mają dostęp do raportów rocznych, okresowych i bieżących, prezentacji o strategii i wynikach spółki, a także do arkuszy z danymi biznesowymi i finansowymi. Cennym uzupełnieniem zamieszonych informacji są webcasty ze spotkań z analitykami, podczas których prezentowane są wyniki finansowe Grupy BRE Banku oraz zapisy transmisji z obrad Walnych Zgromadzeń (szerzej w rozdziale VI.4.).

Na stronie internetowej znajduje się również sekcja poświęcona zagadnieniom ładu korporacyjnego i dobrych praktyk. Są tu zamieszone m.in. Statut i regulaminy organów Banku, oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zasady wynagradzania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz opis programów motywacyjnych. W oddzielnym punkcie opisane są działania Banku w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek