Raport roczny 2011

V. Perspektywy Grupy BRE Banku na lata 2012 -2015

Przygotowanie nowej strategii Grupy

Grupa BRE Banku jest obecnie na końcowym etapie przygotowywania nowej strategii działania do 2015 roku, która następnie zostanie przedstawiona do akceptacji organom nadzorczym. Część ogólnych zasad znajdujących się w obecnej strategii pozostanie niezmienna. Należy do nich zaliczyć:

 • kontynuowanie budowania trwałej wartości dla akcjonariuszy poprzez zrównoważony i zyskowny wzrost organiczny,
 • utrzymywanie zdyscyplinowanego podejścia w zakresie bazy kosztowej przy dokonywaniu inwestycjiw wybrane dochodowe projekty, korzystając jednoczenie z ekonomii skali w Grupie,
 • ostrożne zarządzanie ryzykiem będzie pozostawać głównym filarem strategii Grupy, określającym jej filozofię wzrostu,
 • utrzymywanie kapitału na poziomie odzwierciedlającym wymagania regulacyjne, a jednocześnie pozwalającym na dalszy wzrost w atrakcyjnych obszarach.

Przewodnią myślą obecnie przygotowywanej strategii jest Jeden Bank. Koncepcja ta opiera się na dużo większej współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami Banku oraz Grupy, aby dostarczyć klientom, zarówno Banku, jak i Grupy, kompleksowych rozwiązań finansowych, spełniających ich wszystkie potrzeby.

Podczas prac nad przygotowaniem nowej strategii Grupa BRE Banku zidentyfikowała obszary o dużym potencjale, między innymi:

 • kontynuacja umacniania pozycji Grupy w segmencie dużych firm (K2), gdzie upatruje się znaczny potencjał dla cross-sellingu, zwłaszcza dla produktów wysokomarżowych. Grupa może tu odnosić korzyści z przewagi konkurencyjnej, jako dostawca kompleksowych rozwiązań od doradztwa finansowego poprzez usługi bankowości transakcyjnej i sprzedaż innych produktów,
 • wzmocnienie kompetencji banku w zakresie MSP, w szczególności w obszarze produktów finansowania, ale również w obszarze kompleksowych rozwiązań Finansowych,
 • nowa edycja banku detalicznego bazującego na interaktywności, mobilności (bankowość mobilna) i social media,
 • udostępnienie zintegrowanej, istniejącej infrastruktury sieci oddziałowej wszystkim grupom klientów,
 • budowanie przewagi konkurencyjnej w obszarze IT, zarówno w aspekcie wewnętrznym (sprawne rozwiązania procesowe i realizacja projektów) oraz zewnętrznym (oferowanie klientom najnowocześniejszych, przyjaznych rozwiązań),
 • spłaszczenie struktury organizacyjnej oraz przekazywanie większej odpowiedzialności i decyzyjności pracownikom i zespołom,
 • poprawa efektywności procesów wewnętrznych, w tym optymalizacja procesów biznesowych, digitalizacja dokumentacji, np. bezpieczny model zarządzania dokumentacją papierową oraz elektroniczną.

Realizacja celów strategii na lata 2010-2012

W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za 2010 rok przedstawione zostały założenia strategii i cele finansowe do roku 2012.
Osiągnięta na koniec 2011 roku liczba klientów 3 893 tys. zbliżyła się już bardzo do docelowej liczby 4 milionów, podczas gdy główne cele finansowe założone na rok 2012 zostały osiągnięte, a nawet przekroczone z rocznym wyprzedzeniem. I tak:

 • Zakładany średnioroczny wzrost dochodów na poziomie powyżej 10,0% w latach 2010 - 2012 osiągnął 14,0% w 2011 roku.
 • Wskaźnik ROE brutto osiągnął poziom 21,0% wobec planowanych ok. 20,0%.
 • Wskaźnik Core Tier 1 wyniósł 9,6% wobec przyjętego w założeniach na lata 2010 -2012 poziomu 8-10%.
 • Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 48,3% przy przyjętym docelowym poziomie około 50,0%.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek