Raport roczny 2011

XII.5. Adekwatność kapitałowa

Jedno z głównych zadań zarządzania bilansem bankowym polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu kapitału. Zarząd Banku zapewnia spójność procesu zarządzania kapitałem i ryzykiem poprzez system strategii, polityk i procedur, dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, które stanowią architekturę funkcjonującego procesu ICAAP. Ponadto zgodnie z obowiązująca w Banku Polityką Zarządzania Kapitałem, Bank utrzymuje optymalny poziom i strukturę funduszy własnych, zapewniając utrzymanie współczynnika wypłacalności na poziomie wyższym niż ustawowe minimum, przy jednoczesnym zabezpieczeniu wszystkich istotnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych
w działalności Banku.

Polityka zarządzania kapitałem w BRE Banku opiera się o dwa podstawowe filary:

  • Utrzymanie optymalnego poziomu i struktury funduszy własnych, przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków (zatrzymanie zysku netto, emisja akcji, pożyczka podporządkowana, itd.),
  • Efektywne wykorzystanie istniejącego kapitału między innymi poprzez zastosowanie systemu mierników efektywności wykorzystania kapitału, ograniczenie działalności nie przynoszącej oczekiwanej stopy zwrotu oraz rozwój produktów o niższej absorpcji kapitału.

Poniżej przedstawiono, jak zmienił  się współczynnik wypłacalności w okresie ostatniego roku (dane
w mln zł)


Adekwatność kapitałowa 31.12.2011 31.12.2010
Fundusze własne razem 9 877 8 971
Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem razem 60 232 51 335
Całkowity wymóg kapitałowy 5 282 4 513
Współczynnik wypłacalności (%) 14,96% 15,90%

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek