Raport roczny 2011

XII.1. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe jest najważniejszym rodzajem ryzyka, na jakie narażona jest Grupa BRE Banku, dlatego znaczną uwagę poświęca się na zarządzanie nim. BRE Bank sprawuje również kontrolę nad ryzykiem kredytowym w spółkach Grupy generujących ten rodzaj ryzyka.

Pomiar i monitorowanie ryzyka kredytowego i jego pochodnych (rezydualne, koncentracji) w ujęciu portfelowym przeprowadzany jest w Banku w oparciu o następujące miary ryzyka: oczekiwaną stratę (ang. Expected Loss) oraz kredytową wartość narażoną na ryzyko (ang. Credit Value at Risk) wyznaczaną na bazie rozszerzonego modelu CreditRisk+(ECVaR) uwzględniającego zjawiska korelacji pomiędzy branżami gospodarczymi. W celu bieżącego monitorowania ryzyka kredytowego weryfikacji podlegają wewnętrzne oceny ratingowe oraz zdarzenia „default” zgodnie z definicjami Basel II oraz MSSF.

W modelu ECVaR przedmiotem modelowania jest zarówno częstotliwość (ang. frequency) jak i dotkliwość / skala (ang. severity) strat indywidualnych uwarunkowanych m.in. wielkością ekspozycji. Dzięki temu obciążenia kapitałowe przypadające na poszczególnych klientów rosną w sposób ponad-proporcjonalny wraz ze wzrostem zaangażowania klienta. Ta cecha sprawia, że model dobrze identyfikuje koncentrację ryzyka.

Jedną z metod ograniczania ryzyka kredytowego jest system podejmowania decyzji kredytowych przez odpowiednie organa decyzyjne. Kryterium kwalifikującym daną sprawę do rozpatrzenia przez właściwy organ decyzyjny jest kwota zaangażowania oraz poziom ryzyka związanego z klientem i realizowaną transakcją (rating wewnętrzny). Wrażliwość modelu ECVaR na wielkość indywidualnych ekspozycji umożliwia wykorzystanie go do pomiaru i aktywnego operacyjnego zarządzania wielkością ryzyka koncentracji podmiotowej (uwzględnienie alokowanej wartości kapitału ekonomicznego do danego zaangażowania jako dodatkowej miary ryzyka w procesie decyzyjnym). Identyfikacja zwiększonej wartości ECVaR generowanej przez dane zaangażowanie jest przesłanką podwyższenia właściwego poziomu decyzyjnego o szczebel wyższy niż wynikałoby to ze standardowej procedury opartej o EL-rating (Expected loss rating) i wielkość zaangażowania. Potencjalna wielkość ECVaR jest estymowana już w chwili strukturyzacji limitu dla klienta, co pozwala podejmować decyzję kredytową w oparciu o wstępną kalkulację przyszłego ryzyka koncentracji w oparciu o rating klienta i proponowane warunki transakcji – wolumen, zabezpieczenia i tenor transakcji. W ten sposób Bank nie podejmuje nadmiernego ryzyka w trakcie budowy i rozwoju portfela, tzn. redukuje (zamykanie pozycji) / ogranicza ryzyko kredytowe poprzez dywersyfikację portfela kredytowego.

Dodatkowym narzędziem oceny ryzyka kredytowego są testy warunków skrajnych, które uzupełniają pomiar ryzyka metodą kredytowej wartości zagrożonej. W cyklu kwartalnym przeprowadzane są analizy wpływu warunków skrajnych na wartość kapitału ekonomicznego na pokrycie ryzyka kredytowego.

Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego mają dwa niezależne wymiary analizowane zarówno oddzielnie jak i łącznie:

  • analiza wrażliwości wskazań modelu ECVaR na założenia dotyczące zjawisk kredytowych (np. korelacja) – są to tzw. testy parametryczne,
  • analiza skrajnych wielkości strat kredytowych przy założeniu niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej – są to tzw. testy makroekonomiczne, w których model ekonometryczny prognozuje wielkości parametrów wsadowych do modelu kapitału ekonomicznego (PD, LGD) na bazie założeń Głównego Ekonomisty odnośnie kształtowania się parametrów makro w przypadku trzech wariantów rozwoju sytuacji od łagodnej recesji poprzez silny kryzys gospodarczy do gwałtownego załamania gospodarki.

Parametry ryzyka skonstruowane według powyższych scenariuszy są podstawą wyliczeń kapitału ekonomicznego zarówno przed, jak i po uwzględnieniu założeń testów parametrycznych.

XII.1.1. Jakość portfela kredytowego

Na dzień 31 grudnia 2011 roku, wśród kredytów i pożyczek (brutto) udzielonych klientom, należności, które utraciły wartość stanowiły 4,7% wobec 5,3% na koniec 2010 roku. Rezerwa utworzona na należności od klientów obniżyła się z 2 449,8 mln zł na koniec 2010 roku do 2 388,3 mln zł na koniec grudnia 2011 roku, z czego 212,4 mln zł stanowiła rezerwa na przyszłe nieujawnione straty (Incured but Not Idenified – IBNI) wobec 215,9 mln zł na koniec 2010 roku.

Główną przyczyną obniżenia rezerw była sprzedaż części portfela kredytów detalicznych z utratą wartości (przedstawiona w punkcie „Istotne transakcje w Grupie BRE Banku w 2011 roku”).

Poziom pokrycia należności, które utraciły wartość rezerwami wyniósł 66,2% wobec 68,0% na koniec 2010 roku.

W 2011 roku w BRE Banku wzrosła liczba wystawionych tytułów egzekucyjnych w stosunku do klientów korporacyjnych ze 191 w 2010 do 256. Natomiast w Bankowości Detalicznej wystawiono 10 804 tytuły egzekucyjne wobec 36 173 w 2010 roku.

Poniższe zestawienie ukazuje jakość portfela kredytowego Grupy BRE Banku w podziale na grupy klientów na koniec 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem. Bardziej szczegółowe informacje na temat jakości i koncentracji portfela kredytowego zawarte są w notach 3 i 22 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2011 rok.


Jakość portfela kredytowego Grupy BRE Banku 31.12.2011 31.12.2010
  w mln zł w mln zł
Należności od klientów - zaangażowanie brutto ogółem 70 239,8 61 823,8
Należności bez utraty wartości 66 953,0 58 538,6
Należności, które utraciły wartość 3 286,8 3 285,2
Udział w portfelu należności, które utraciły wartość w % 4,7% 5,3%
     
Rezerwa utworzona na należności od klientów 2 388,3 2 449,8
Rezerwy utworzone na nalezności bez utraty wartości 212,4 215,9
Rezerwy na nalezności, które utraciły wartość 2 175,9 2 233,9
     
Współczynnik pokrycia rezerwami należności, które utraciły wartość 66,2% 68,0%
Współczynnik pokrycia rezerwami całego portfela kredytowego 3,4% 4,0%
     
Klienci indywidualni - zaangażowanie brutto 38 689,0 33 658,7
Należności bez utraty wartości 37 675,5 32 509,5
Należności, które utraciły wartość 1 013,5 1 149,2
Udział w portfelu należności, które utraciły wartość w % 2,6% 3,4%
     
Klienci korporacyjni - zaangażowanie brutto 27 890,3 25 574,0
Należności bez utraty wartości 25 618,40 23 438,0
Należności, które utraciły wartość 2 271,9 2 136,0
Udział w portfelu należności, które utraciły wartość w % 8,1% 8,4%
     
Pozostali klienci - zaangażowanie brutto 3 660,5 2 591,1
Należności bez utraty wartości 3 659,1 2 591,1
Należności, które utraciły wartość 1,4 -
Udział w portfelu należności, które utraciły wartość w % 0,04% -

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek