Raport roczny 2011

III. Ratingi BRE Banku i spółek Grupy

III.1. Rating agencji Fitch

Rating BRE Banku

W dniu 16 czerwca 2011 roku agencja Fitch Ratings podtrzymała dotychczasowy długoterminowy rating A dla BRE Banku, który potwierdza wysoką zdolność Banku do regulowania zobowiązań. Ocena krótkoterminowa została utrzymana na poziomie F1. Perspektywę dla ratingu długoterminowego agencja określiła jako stabilną. Agencja podkreśliła, że rating indywidualny BRE Banku wynika ze wzmocnionej pozycji Banku, osiągniętej w wyniku podwyższenia kapitału w 2010 roku oraz zatrzymania całego zysku za ten rok w spółce. Fitch podkreślił także w swoim raporcie, że BRE Bank ma stabilną i zdywersyfikowaną bazę depozytową, niską koncentrację ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz wysoką odporność na trudne warunki rynkowe, co potwierdza poziom zysku brutto banku.

Na koniec grudnia 2011 roku BRE Bank posiadał następujące ratingi tej agencji:

 • rating długoterminowy A (ocena 3 od góry w 11-stopniowej skali) z perspektywą stabilną,
 • rating krótkoterminowy F1 (ocena 1 w 7-stopniowej skali),
 • rating indywidualny C/D (ocena 6 w 10-stopniowej skali),
 • rating wsparcia 1 (najwyższa ocena w 5-stopniowej skali).

W związku ze zmianą skali ocen wewnętrznej, niezależnej od czynników zewnętrznych wiarygodności kredytowej, w dniu 20 lipca 2011 roku agencja Fitch przyznała BRE Bankowi "viability rating" na poziomie bbb-. Viability rating ocenia te same podstawowe ryzyka co rating indywidualny, ale charakteryzuje się znacznie szerszą, 19-stopniową skalą ocen (aaa, aa+, itd.). Skala ratingu indywidualnego obejmowała 10 stopni.

25 stycznia 2012 roku Fitch Ratings wycofał ratingi indywidualne dla wszystkich ocenianych instytucji finansowych. Zostały one zastąpione przez ratingi Viability.

Rating BRE Leasing i BRE Banku Hipotecznego

Spółka BRE Leasing posiada następujący rating: długoterminowy A, krótkoterminowy F1, rating wsparcia 1. Rating dla BRE Leasing został podtrzymany w dniu 16 czerwca 2011 roku.

W dniu 30 listopada 2011 roku BRE Bank Hipoteczny otrzymał rating agencji Fitch. Przedstawia się on nastepująco:

 • rating długoterminowy A z perspektywą stabilną,
 • rating krótkoterminowy F1,
 • rating wsparcia 1,
 • dla publicznych listów zastawnych A (ocena 3 od góry w 11-stopniowej skali),
 • dla hipotecznych listów zastawnych A (ocena 3 od góry w 11-stopniowej skali).

III.2. Rating agencji Moody’s Investors Service

Rating BRE Banku

Na koniec grudnia 2011 roku rating BRE Banku przedstawiał się następująco:

 • rating depozytów długoterminowych Baa1 (jest to 8 ocena w skali 21-stopniowej) z perspektywą stabilną,
 • rating depozytów krótkoterminowych Prime-2 (ocena 2 w 4-stopniowej),
 • rating siły finansowej wyrażony oceną D (w skali ocen od A do E) z perspektywą stabilną.

W 2011 roku rating Moody’s dla BRE Banku nie uległ zmianie, natomiast w opinii kredytowej z listopada 2011 roku Moody’s wśród czynników wpływających na ocenę wiarygodności kredytowej wymienił:

 • mocno zaznaczoną obecność na polskim rynku,
 • korzystną strukturę finansowania, składającego się głównie z depozytów klientowskich i średnioterminowych środków w walutach obcych od głównego udziałowca, co zapewnia satysfakcjonujące dopasowanie terminów zapadalności dla portfela kredytów hipotecznych BRE Banku,
 • wyższą efektywność w porównaniu z bankami o podobnym ratingu.

Podkreślono również, że rating BRE Banku dla depozytów długoterminowych bazuje na ocenie potencjalnego wsparcia ze strony Commerzbanku i wsparcia systemowego.

W związku z tym w następstwie obniżenia w dniu 18 stycznia 2012 roku ratingu siły finansowej (BFSR) Commerzbanku z „C-” do „D+”, w dniu 19 stycznia 2012 roku agencja ta obniżyła rating długoterminowy BRE Banku z „Baa1” do „Baa2”. Zarówno rating długoterminowy BRE Banku „Baa2”, jak i rating krótkoterminowy „Prime-2” zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia, podobnie jak rating siły finansowej Commerzbanku.

Rating siły finansowej BRE Banku, odzwierciedlający rzeczywistą indywidualną ocenę wiarygodności kredytowej Banku bez potencjalnego wsparcia zewnętrznego, pozostał na dotychczasowym poziomie „D”. Perspektywa ratingu siły finansowej BRE Banku jest stabilna.

Rating BRE Banku Hipotecznego

W końcu listopada 2011 roku uległ podwyższeniu rating Moody’s dla BRE Banku Hipotecznego (BBH) dla publicznych listów zastawnych oferowanych w ofercie publicznej z Baa1 do A3. Podwyżkę oceny agencja uzasadniła faktem, że publiczne listy zastawne są „nadzabezpieczone” o około 25%.

Pozostałe ratingi BBH pozostały na niezmienionym poziomie:

 • rating dla długoterminowych depozytów Baa3, dla depozytów krótkoterminowych P3,
 • rating siły finansowej E+ z perspektywą stabilną,
 • dla emitowanych przez BBH hipotecznych listów zastawnych Baa2.

19 stycznia 2012 ratingi krótko- i długoterminowy  BRE Bank Hipotecznego zostały umieszczone na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia.

III.3. Rating Standard & Poor's

Oprócz ratingów dwóch wymienionych wyżej agencji, BRE Bank posiada rating kredytowy BBBpi agencji Standard & Poor’s (opracowywany na podstawie informacji publicznie dostępnych). Jest to 4 ocena w skali 10 stopniowej. W dniu 13 grudnia 2011 roku agencja potwierdziła ten rating.

III.4. Rating Polski, BRE Banku i Commerzbanku - porównanie

Poniższe zestawienie pokazuje porównanie ratingów długoterminowych dla Polski, BRE Banku i Commerzbanku. Według agencji Moody’s i Fitch, perspektywa ratingu długoterminowego zarówno dla Polski, jak i obu banków pozostaje stabilna. Według Standard & Poors perspektywa dla Polski i BRE Banku jest stabilna, natomiast dla Commerzbanku – pod obserwacją, negatywna.


Rating stan na dzień 02.03.2012 Polska BRE Bank Commerzbank
Moody’s A2 Baa2 A2
Fitch A- A A+
Standard & Poor’s A- BBBpi A

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek