Raport roczny 2011

I. Rok 2011 – 25. rokiem działalności BRE Banku

I.1. Od małego banku dla firm do dużego banku uniwersalnego

BRE Bank został utworzony dwadzieścia pięć lat temu. Uchwała Rady Ministrów powołująca do życia Bank Rozwoju Eksportu SA (pierwotna nazwa Banku) datowana jest na 20 czerwca 1986 roku, a działalność operacyjną Bank rozpoczął 2 stycznia 1987 roku. BRE Bank w ciągu tych lat z niedużego specjalistycznego banku przekształcił się w trzeci co do wielkości bank uniwersalny w Polsce pod względem wartości aktywów, kredytów i funduszy własnych.

Od początku był to Bank nakierowany na dostarczanie innowacyjnych usług i produktów, co odróżniało go od działających wówczas na rynku instytucji. W pierwszych latach jego działalność polegała głównie na udzielaniu polskim firmom kredytów dewizowych na zakup dóbr inwestycyjnych i technologii. Z czasem oferta produktów i usług dla firm stopniowo rozszerzała się o obsługę transakcji handlu zagranicznego, różnorodne produkty depozytowe i kredytowe, instrumenty pochodne czy też cash management. Pozwoliło to BRE Bankowi stać się w pełni bankiem korporacyjnym, zdolnym konkurować z uczestnikami rynku o znacznie dłuższych tradycjach.

W roku 1998 do grona klientów Banku dołączyły osoby o wysokich dochodach, głównie reprezentujące firmy, będące klientami Banku, którym zaoferowano usługi Private Banking.

Istotną zmianą biznesowego profilu Banku było uruchomienie w końcu 2000 roku detalicznego ramienia BRE Banku pod nazwą mBank, pierwszego internetowego banku w Polsce, skierowanego na obsługę klientów masowych i mikroprzedsiębiorstw. Z czasem do ich obsługi zaczęto również tworzyć niewielkie placówki zwane mKioskami, oraz większe - Centra Finansowe w celu wsparcia internetowego kanału komunikacji. Kolejnym krokiem w stronę bankowości detalicznej było uruchomienie w 2001 roku drugiego detalicznego projektu o nazwie MultiBank, nakierowanego na zamożniejszych, wymagających klientów, oczekujących spersonalizowanych usług i doradztwa. MultiBank obsługuje klientów zarówno poprzez zdalne kanały jak i sieć placówek terenowych.

Po krajowym sukcesie mBanku, w roku 2007 bankowość detaliczna przekroczyła granice Polski – otworzono pierwsze placówki mBanku w Czechach i na Słowacji.

Dzisiaj BRE Bank jest bankiem w pełni  uniwersalnym. Obsługuje zarówno wielkie korporacje, jak i firmy sektora MSP, mikroprzedsiębiorstwa, a także osoby prywatne. W obszarze bankowości detalicznej obsługuje szeroki wachlarz klientów – od najbardziej zamożnych klientów Private Banking po studentów i uczniów. Rozwojowi Banku towarzyszyło zakładanie lub zakup spółek oferujących produkty i usługi finansowe, komplementarne do bankowych i zaspakajające potrzeby jego klientów. Razem z Bankiem tworzą one Grupę BRE Banku. Do najważniejszych należą BRE Leasing, BRE Faktoring (poprzednio Polfactor), Dom Inwestycyjny BRE Banku, BRE Bank Hipoteczny, BRE Ubezpieczenia i BRE Wealth Management.

Na koniec 2011 roku z usług BRE Banku korzystało około 14 tys. klientów korporacyjnych i prawie 3,9 mln klientów detalicznych. Obsługa klientów korporacyjnych prowadzona była przez 29 Oddziałów Korporacyjnych i 19 Biur Korporacyjnych na terenie całego kraju oraz przez platformę internetowa iBRE. Klienci detaliczni z usług Banku korzystają przede wszystkim poprzez zintegrowaną platformę internetową, telefon i urządzenia mobilne, ale również poprzez sieć około 240 placówek.

I.2. Krótka historia BRE Banku

1986 - powołanie Banku

W czerwcu zostaje powołany – jako spółka akcyjna – Bank Rozwoju Eksportu, a 11 grudnia  następuje jego rejestracja. Główni akcjonariusze Banku to Ministerstwo Handlu Zagranicznego z 41% akcji, Ministerstwo Finansów z 10%, Narodowy Bank Polski z 10% oraz Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank PKO SA i Bank Gospodarki Żywnościowej posiadający łącznie 10% akcji.  29% akcji objęto pierwszą po wojnie ofertą publiczną, skierowaną do central handlu zagranicznego, przedsiębiorstw państwowych, firm z sektora usług, spółdzielni. Kapitał banku wynosi 3 550 mln zł (355 tys. zł uwzględniając denominację).

Początkowo działalność Banku koncentruje się na gromadzeniu środków złotowych i dewizowych na finansowanie inwestycji w centralnie sterowanej gospodarce. Prezesem Zarządu Banku zostaje Krzysztof Szwarc. Pierwszą siedzibą Banku jest gmach Ministerstwa Finansów przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie.

1987 - pierwsze operacje i kontakty

W pierwszych dniach stycznia Bank zaczyna działalność operacyjną – wybranym przedsiębiorstwom proponuje kredytowanie produkcji eksportowej. Od maja do końca 1989 roku organizuje przetargi walutowe, zapewniając polskim firmom szeroki dostęp do walut wymienialnych. Trwa nawiązywanie kontaktów z bankami zagranicznymi – 30 banków przyznaje limity na potwierdzanie akredytyw importowych, z 50 współpraca obejmuje operacje walutowe.

1988 – zdobywanie przewagi konkurencyjnej

Bank rozwija swą działalność, wspierając kredytami proeksportowe projekty polskiej gospodarki. Stopniowo przekształca się w bank w pełni komercyjny z kompleksową ofertą bankowości korporacyjnej.

W Banku pracuje już ponad 100 pracowników, szkolących się systematyczne w kraju i za granicą. Zapewnia to Bankowi przewagę konkurencyjną, z którą wchodzi on w okres głębokich przemian społeczno-gospodarczych, jakie zachodzą w kraju.

1989 - linie kredytowe z Banku Światowego i IFC

International Finance Corporation i Bank Światowy przyznają BRE Bankowi, jako pierwszemu w Polsce, linie kredytowe, przeznaczone na rozwój eksportu i przemysłu spożywczego w sektorze prywatnym i spółdzielczym. Powstaje Fundusz Rozwoju Eksportu, którym BRE będzie administrować. Bank modernizuje się, a przede wszystkim komputeryzuje. Bank zostaje też członkiem międzynarodowego systemu rozliczeniowego SWIFT – Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.

1990 - decyzja o prywatyzacji

Zapada decyzja o prywatyzacji BRE Banku, pierwszej w polskiej bankowości. Jego akcje trafiają do sprzedaży w drodze oferty publicznej. Otwarty zostaje oddział w Warszawie, a wkrótce po nim – najpierw przedstawicielstwa, a później oddziały – w Łodzi i Lublinie. BRE Bank jako pierwszy polski bank jest audytowany przez firmę zagraniczną Moore Stephens.

1991 – rozpoczęcie tworzenia Grupy BRE Banku

Zaczyna tworzyć się Grupa BRE Banku. Powstałe wtedy jednostki to Biuro Maklerskie BRE Brokers (obecny Dom Inwestycyjny BRE Banku) oraz BRE Service (obecnie BRE Leasing). Konstytuuje się nowy Zarząd, kierujący Bankiem przez kolejne pięć lat. Prezesem zostaje ponownie Krzysztof Szwarc. Poszerza się sieć placówek. Działają już 3 oddziały pozawarszawskie (w tym nowy w Krakowie), a 5 kolejnych jest przygotowywanych do otwarcia.

1992 – wejście na giełdę

31 lipca zakończony zostaje proces prywatyzacji BRE Banku. Odbył się on poprzez sprzedaż akcji przez jego głównych akcjonariuszy, reprezentujących Skarb Państwa i NBP w publicznej ofercie. Sprzedano 950 tys. akcji z czego 400 tys. objęli inwestorzy instytucjonalni, 350 tys. inwestorzy detaliczni i 200 tys. pracownicy. Od października akcje notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Podczas pierwszego notowania cena akcji wyniosła 203 tysiące złotych, czyli porównywalnie 4 zł, jeśli uwzględni się późniejszą denominację złotego i split, dokonany w roku 1994.

1993 - wprowadzenie bankowości elektronicznej

BRE Bank wprowadza pierwszy w Polsce zintegrowany system informatyczny IBS-90. Od czerwca realizowane są transakcje w czasie rzeczywistym. Systemy bankowości elektronicznej BRESOK i BRESOK 2 umożliwiają śledzenie przez klientów operacji na własnym rachunku oraz ich samodzielne przeprowadzanie. Zatrudnienie wzrasta do blisko 800 osób.

1994 - strategiczne partnerstwo z Commerzbankiem

Zawarta zostaje umowa o strategicznym partnerstwie z niemieckim Commerzbankiem AG. Doradztwo ds. strategii rozwoju zaczyna pełnić amerykańska firma Mc Kinsey. Powstaje Fundacja BRE Banku.

1995 - kapitał akcyjny bliski 60 milionom złotych

W Warszawie przy ul. Senatorskiej zostaje wmurowany kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Banku. Bankowy kapitał akcyjny zostaje podwyższony do 58 mln złotych. BRE Bank po raz pierwszy otrzymuje ratingi dwóch agencji: Moody’s i Standard & Poors. Rozpoczyna się stały rozwój usługi Private Banking, a w Banku pracuje już ponad 1 000 osób.

1996 - ciągle w czołówce

Rozwija się bankowość inwestycyjna. BRE Bank wchodzi do czołówki banków, organizujących emisje papierów dłużnych dla przedsiębiorstw, angażuje się w ich restrukturyzację. Commerzbank zwiększa udział w BRE Banku do 33%. Krzysztof Szwarc oraz Wojciech Kostrzewa, powołany do Zarządu BRE Banku, zostają wyróżnieni w rankingu najlepszych menedżerów polskiej gospodarki.

1997 - dalszy wzrost kapitału akcyjnego

Rozpoczyna działalność Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec, które na koniec roku zarządza już aktywami o wartości 17 mln złotych. BRE Bank przejmuje czołową polską firmę doradczą Business Management & Finance, specjalizującą się w transakcjach prywatyzacyjnych. Nowa emisja 4,5 mln akcji dla Commerzbanku zwiększa jego udział do 48,7%.

1998 – fuzja z Polskim Bankiem Rozwoju

Następuje fuzja z Polskim Bankiem Rozwoju SA Wspólny potencjał pozwala na osiągnięcie czołowej pozycji w bankowości inwestycyjnej i elektronicznej. Wojciech Kostrzewa zostaje Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym BRE Banku, a Krzysztof Szwarc, dotychczasowy Prezes – przewodniczy jego Radzie Nadzorczej. Do użytku oddana zostaje nowa siedziba Banku przy ul. Senatorskiej w Warszawie. BRE posiada już 23 oddziały w 16 województwach.

1999 – dalszy rozwój Grupy

Grupa BRE Banku powiększa się o kolejne spółki: pierwszy w Polsce bank hipoteczny – Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny SA, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Skarbiec-Emerytura, w którego kapitale akcyjnym udział BRE Banku wynosi 75% oraz Dom Inwestycyjny BRE Banku, powstały na bazie Biura Maklerskiego BRE Brokers. Trwają przygotowania do fuzji z Bankiem Handlowym, która ostatecznie nie dochodzi do skutku.

2000 – internetowa bankowość detaliczna

Wyprzedzając nowe trendy, BRE Bank rozpoczyna działalność w sektorze bankowości detalicznej, uruchamiając w zaledwie sto dni mBank – pierwszy internetowy bank w Polsce. Commerzbank zwiększa udział w kapitale akcyjnym BRE Banku do 50%. Jako pierwszy w Polsce BRE Bank nabywa większościowy pakiet akcji Banku z Unii Europejskiej, austriackiego Intermarket Factoring Bank.

2001 – MultiBank - drugie detaliczne ramię BRE Banku

Zostaje uruchomiony MultiBank, drugie detaliczne ramię BRE Banku, przeznaczone dla bardziej wymagających i zamożnych klientów indywidualnych. Rozpoczyna działalność BRE Asset Management, z nową na polskim rynku usługą – zarządzaniem portfelem papierów wartościowych.

2002 - cztery spółki w Asset Management Holding

Zostaje zarejestrowana spółka Skarbiec Asset Management Holding SA (SAMH), koncentrująca się na zarządzaniu aktywami, co ma wzmocnić pozycję Grupy BRE Banku na tym rynku. PTE Skarbiec-Emerytura łączy się z PTE BIG Banku Gdańskiego.

2003 - dalszy rozwój Grupy

Commerzbank zwiększa zaangażowanie w BRE Banku do 72,16%. Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny przeprowadza pierwszą po wojnie publiczną emisję listów zastawnych o wartości 200 mln zł. Grupa BRE Banku powiększa się o firmę factoringową Magyar Factor oraz spółkę Centrum Rozliczeń i Informacji (CERI). W mBanku rusza Supermarket Funduszy Inwestycyjnych, pozwalający nabywać różnorodne produkty inwestycyjne.

2004 – bankowość internetowa dla firm

Wojciech Kostrzewa rezygnuje z funkcji Prezesa Zarządu. Zastępuje go dotychczasowy Wiceprezes – Sławomir Lachowski. Zaczyna działać iBRE – nowoczesny system bankowości internetowej dla firm. Bankowość detaliczna osiąga 7% udziału w rynku, obsługując blisko 1 mln klientów. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony do 114,8 mln złotych.

2005 - Bank dla wymagających klientów

Nowa misja Banku głosi, że chce on stać się najlepszą instytucją finansową dla wymagających klientów. Rusza projekt BREaktywacja – głęboka przebudowa obszaru Bankowości korporacyjnej,

a bankowość detaliczna po raz pierwszy generuje zysk. Zarząd deklaruje zamiar wyjścia z działalności w obszarze zarządzania aktywami poprzez sprzedaż Skarbiec Assets Management Holding i PTE Skarbiec Emerytura. Decyduje się na wprowadzenie w tej dziedzinie modelu architektury otwartej, oferującego produkty i usługi różnych dostawców.

2006 – kontynuacja wzrostu organicznego i wejście na rynek ubezpieczeniowy

Pracuje w nim już ponad 4 000 osób. Liczba klientów detalicznych przekracza 1,6 miliona, a liczba placówek zbliża się do 150. Bank wchodzi na rynek ubezpieczeniowy powołując spółkę BRE Ubezpieczenia.

2007 - ekspansja Banku poza granice kraju

Bank osiąga lepsze wyniki niż w roku poprzednim, notując dynamiczny wzrost zyskowności we wszystkich strategicznych obszarach, otrzymuje też liczne prestiżowe nagrody. Bankowość detaliczna przekroczyła granice Polski – otworzono pierwsze placówki mBanku w Czechach i na Słowacji.

2008 - miliard złotych zysku

W roku niezwykle trudnym dla branży finansowej BRE realizuje postawione cele – Grupa wypracowuje wyższy niż rok wcześniej skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1 mld zł. Sprzedano spółkę PTE Skarbiec-Emerytura po uprzednim połączeniu jej z Aegon PTE. Nowa Rada Nadzorcza wybiera Mariusza Grendowicza na stanowisko Prezesa Zarządu BRE Banku SA.

2009 – dobre wyniki mimo bezprecedensowego kryzysu na rynkach finansowych

Mimo globalnego kryzysu finansowego, Bank zwiększył przychody z działalności podstawowej utrzymując silną dynamikę wzrostu bazy klientów. Dynamicznie rozwijają się funkcjonalności innowacyjnej korporacyjnej platformy internetowej iBRE.

2010 - sukces nowej emisji akcji

Bank przeprowadza dużą, udaną emisję akcji, w wyniku której pozyskuje blisko 2 mld zł i znacząco poprawia współczynnik wypłacalności. Rusza projekt „Cross Border” mający usprawnić współpracę w obsłudze międzynarodowych klientów w ramach Grupy Commerzbanku. Bank zdobywa tytuł najlepszego korporacyjnego banku internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Dochodzi do zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu, nowym prezesem zostaje Cezary Stypułkowski.

2011 – wzrost organiczny i rekordowy zysk

Łączna liczba klientów osiągnęła prawie 4 miliony; rekordowy zysk brutto Grupy przekroczył 1,4 mld zł. Nadrzędnym celem staje się zwiększenie dynamiki dochodów z działalności podstawowej (wyniku odsetkowego i wyniku z prowizji) poprzez zwiększanie liczby produktów używanych przez klientów korporacyjnych i detalicznych. Unowocześniona zostaje oferta produktowa bankowości inwestycyjnej, a baza klientowska stale się powiększa. Bank przejmuje w 100% BRE Leasing Sp. z o.o. i zostaje wyłącznym właścicielem BRE Faktoring (wcześniej Polfactor) i Transfinance, czołowych spółek faktoringowych w Polsce i Czechach, jednocześnie odsprzedając udziały w austriackim Intermarket AG i węgierskim Magyar Factor. Tym samym rynkowy zasięg oferowanych produktów i usług Grupy zostaje dopasowany do fizycznej obecności. Powstaje pięć nowych oddziałów korporacyjnych, w tym pilotażowy oddział obsługujący również klientów detalicznych w Koszalinie. Dodatkowo, BRE Bank zostaje uznany najlepszym bankiem w Polsce przez prestiżowy Euromoney Magazine w konkursie Euromoney Awards for Excellence 2011.

I.3. Skład grupy BRE Banku na koniec grudnia 2011 roku

Wraz z rozwojem działalności Bank zakładał lub kupował spółki, które oferowały produkty i usługi komplementarne do bankowych, zaspakajające rosnące potrzeby klientów Grupy. Do najważniejszych należały: BRE Leasing, BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny BRE Banku, polska spółka factoringowa BRE Faktoring (uprzednio Polfactor) oraz BRE Ubezpieczenia. Na koniec 2011 roku konsolidacją objętych było 15 spółek.

Podział działalności Grupy BRE Banku na segmenty i obszary biznesowe przedstawiał się następująco:


Grupa BRE Banku
Segment Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość
Detaliczna
Klienci Korporacyjni
i Instytucje
Działalność Handlowa
i Inwestycyjna
Bank
 • Obsługa korporacji
 • Obsługa finansowa
  dużych przedsiębiorstw
 • Obsługa małych i średnich
  przedsiębiorstw
 • Finansowanie strukturalne
  i mezzanine
 • Ryzyko i Zarządzanie
  Płynnością
 • Rynki Finansowe
 • Instytucje Finansowe
 • mBank
  (klienci detaliczni
  i mikroprzedsiębiorstwa)
 • MultiBank
  (klienci zamożni)
 • Private Banking
  (klienci zamożni)
Spółki konsolidowane
 • BRE Leasing Sp. z o.o.
 • BRE Faktoring SA
 • Transfinance a.s.
 • BRE Holding Sp. z o.o.
 • BRE Gold FIZ
  Aktywów Niepublicznych
 • Garbary Sp. z o.o.
 • Dom Inwestycyjny
  BRE Banku SA
 • BRE Bank Hipoteczny SA
 • BRE Finance France SA
 • BRE Wealth
  Management SA
 • Aspiro SA
 • BRE Ubezpieczenia
  TUiR SA
 • BRE Ubezpieczenia
  Sp. z o.o.
 • BRE.locum SA
 • Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.
Inne
spółki

W porównaniu z końcem 2010 roku, ubyły dwie spółki: Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt., w związku z ich sprzedażą (szerzej w punkcie „Istotne transakcje w Grupie BRE Banku w 2011 roku”). Transakcja został sfinalizowana 28 lipca 2011 roku. Zgodnie ze standardami MSSF wszystkie powyższe spółki są konsolidowane metodą pełną. Ich działalność została pokrótce przedstawiona w częściach poświęconym obszarom biznesowym, do których zostały zaliczone.

I.4. Grupa BRE Banku - podstawowe dane


Podstawowe dane dla Grupy BRE Banku na koniec roku 2007 2008 2009 2010 2011
Suma bilansowa (mln zł) 55 983,0 82 605,2 81 023,9 90 038,8 98 875,6
Kredyty i pozyczki udzielone klientom (mln zł) 33 682,7 52 142,5 52 468,8 59 374,1 67 851,5
Zobowiązania wobec klientów (mln zł) 32 401,9 37 750,0 42 791,4 47 151,0 54 244,4
Wartość księgowa (mln zł) 3 324,5 3 894,5 4 120,2 6 909,3 8 048,8
Zysk brutto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w mln zł) 954,5 1 000,1 209,4 872,5 1 467,1
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA (w mln zł) 710,1 857,5 128,9 641,6 1 135,0
Współczynnik wypłacalności (%) 10,16 10,04 11,50 15,90 14,96
ROE brutto (%) 35,9 30,8 5,1 15,6 21,0
Wskaźnik poziomu kosztów (C/I w %) 55,5 55,1 54,2 51,8 48,3
Zatrudnienie (etaty na koniec roku) 5 426 6 133 5 566 6 018 6 294
Liczba placówek korporacyjnych BRE Banku na koniec roku          
oddziałów 23 24 24 24 29
biur 4 21 21 21 19
Liczba placówek detalicznych BRE Banku na koniec roku          
mBank Polska 103 161 142 115 97
MultiBank 109 131 134 133 135
Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba akcji na koniec roku 29 660 668 29 690 882 29 690 882 42 086 674 42 102 746
Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej na akcję (zł) 21,08 24,49 4,34 17,49 26,96
Wartość księgowa na akcję (zł) 112,08 131,17 138,77 164,17 191,17
Cena/zysk na akcję 21,15 7,08 52,89 17,38 9,12
Cena/wartość ksiegowa 3,98 1,32 1,65 1,85 1,29
Cena akcji na ostatniej sesji w roku (dla lat 2005 - 2009 przeliczona wskaźnikiem 0,88275 w związku z emisją nowych akcji w 2010) 446 173 230 304 246

I.5. Władze BRE Banku (na koniec 2011 roku)

Rada Nadzorcza BRE Banku SA

Na koniec grudnia 2011 roku skład Rady przedstawiał się następująco:

1.    Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej (Członek niezależny)
2.    Ulrich Sieber – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3.    Andre Carls – Członek Rady Nadzorczej
4.    Thorsten Kanzler – Członek Rady Nadzorczej
5.    Teresa Mokrysz – Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny)
6.    Sascha Klaus – Członek Rady Nadzorczej
7.    Waldemar Stawski – Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny)
8.    Eric Strutz – Członek Rady Nadzorczej
9.    Jan Szomburg – Członek Rady Nadzorczej
10.    Marek Wierzbowski - Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny)

W dniu 13 lutego 2012 roku wpłynęła do Banku rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Pana Erica Strutza z pełnionej funkcji z dniem 30 marca 2012 roku.

Zarząd BRE Banku SA

W 2011 roku Zarząd BRE Banku pracował w niezmienionym składzie, który na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

1.    Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku
2.    Karin Katerbau – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Finansów
3.    Wiesław Thor - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem
4.    Przemysław Gdański - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej
5.    Hans-Dieter Kemler - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Inwestycyjnej
6.    Jarosław Mastalerz - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej
7.    Christian Rhino - Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki.

W dniu 9 grudnia 2011 roku, pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu BRE Banku, poinformowała
o zamiarze rezygnacji z funkcji pełnionej w BRE Banku. Po odejściu z BRE Banku w pierwszym półroczu 2012 roku pani Karin Katerbau zostanie Członkiem Zarządu Oldenburgische Landesbank
w Niemczech.

Już po zakończeniu roku 2011, w dniu 27 stycznia 2012 roku Pan Christian Rhino, Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i IT, poinformował o zamiarze złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji
z dniem 31 marca 2012 roku. Przyczyną rezygnacji jest planowane przejście do pracy
w Commerzbanku na stanowisko dyrektora zarządzającego.

Sylwetki Członków Rady Nadzorczej i Zarządu przedstawiono szczegółowo w rozdziale „Oświadczenie BRE Banku o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego”.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek