Raport roczny 2011

I.4. Grupa BRE Banku - podstawowe dane


Podstawowe dane dla Grupy BRE Banku na koniec roku 2007 2008 2009 2010 2011
Suma bilansowa (mln zł) 55 983,0 82 605,2 81 023,9 90 038,8 98 875,6
Kredyty i pozyczki udzielone klientom (mln zł) 33 682,7 52 142,5 52 468,8 59 374,1 67 851,5
Zobowiązania wobec klientów (mln zł) 32 401,9 37 750,0 42 791,4 47 151,0 54 244,4
Wartość księgowa (mln zł) 3 324,5 3 894,5 4 120,2 6 909,3 8 048,8
Zysk brutto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w mln zł) 954,5 1 000,1 209,4 872,5 1 467,1
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA (w mln zł) 710,1 857,5 128,9 641,6 1 135,0
Współczynnik wypłacalności (%) 10,16 10,04 11,50 15,90 14,96
ROE brutto (%) 35,9 30,8 5,1 15,6 21,0
Wskaźnik poziomu kosztów (C/I w %) 55,5 55,1 54,2 51,8 48,3
Zatrudnienie (etaty na koniec roku) 5 426 6 133 5 566 6 018 6 294
Liczba placówek korporacyjnych BRE Banku na koniec roku          
oddziałów 23 24 24 24 29
biur 4 21 21 21 19
Liczba placówek detalicznych BRE Banku na koniec roku          
mBank Polska 103 161 142 115 97
MultiBank 109 131 134 133 135
Podstawowe wskaźniki giełdowe dla Grupy 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba akcji na koniec roku 29 660 668 29 690 882 29 690 882 42 086 674 42 102 746
Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej na akcję (zł) 21,08 24,49 4,34 17,49 26,96
Wartość księgowa na akcję (zł) 112,08 131,17 138,77 164,17 191,17
Cena/zysk na akcję 21,15 7,08 52,89 17,38 9,12
Cena/wartość ksiegowa 3,98 1,32 1,65 1,85 1,29
Cena akcji na ostatniej sesji w roku (dla lat 2005 - 2009 przeliczona wskaźnikiem 0,88275 w związku z emisją nowych akcji w 2010) 446 173 230 304 246

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek