Raport roczny 2011

Spółki Grupy BRE Banku

BRE Leasing Sp. z o.o.

Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing w 2011 roku wyniosła 2 551 mln zł (17,7% wzrost w porównaniu do 2010 roku). Siłę napędową tego wzrostu stanowił leasing ruchomości, w którym spółka odnotowała 20,6% wzrost w porównaniu do 2010 roku. Wynik brutto BRE Leasing w 2011 roku wyniósł 49,1 mln zł, co oznacza 11,4% wzrost rok do roku.

Wzrost wyniku brutto jest głównie konsekwencją spadku ogólnych kosztów administracyjnych o 11,3% rok do roku. Na wynik odsetkowy spółki w 2011 roku z jednej strony miał wpływ wzrost sprzedaży skutkujący wzrostem portfela należności, a z drugiej strony, zauważalny był spadek marż na nowo zawieranych umowach leasingu w porównaniu z umowami wygasającymi.

BRE Bank Hipoteczny SA (BBH)

Przedmiotem działalności BRE Banku Hipotecznego SA jest udzielanie kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomości komercyjnych, projektów mieszkaniowych oraz inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spółka jest emitentem hipotecznych i publicznych listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansuje swoją działalność kredytową.

Portfel kredytowy brutto BBH wzrósł w stosunku do końca 2010 roku o 10,4% i wyniósł 4,2 mld zł. Wartość nominalna listów zastawnych wyemitowanych przez BBH na koniec  2011 roku wyniosła 1,9 mld zł.

W 2011 roku BBH odnotował zysk brutto w wysokości 27,6 mln zł (o 27,0% mniej, niż przed rokiem). Spadek wyniku brutto spowodowany jest wyższymi o 9,4 mln zł odpisami aktualizującymi należności.

Dom Inwestycyjny BRE Banku SA (DI BRE)

DI BRE świadczy usługi dla największych polskich inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami) oraz niektórych funduszy zagranicznych, wielu klientów detalicznych aktywnych na GPW.

W 2011 roku DI BRE otworzył 11,0 tysięcy nowych rachunków, dzięki czemu liczba rachunków wzrosła do 294,3 tys.

DI BRE (jako oferujący) przeprowadził IPO spółki Kruk, specjalizującej się w windykacji należności, na łączną kwotę 369 mln zł., był współmenedżerem oferty JSW SA o wartości 5,4 mld zł, a także przeprowadził pierwszą ofertę publiczną spółki VOXEL SA o wartości 19,0 mln zł. Udział DI BRE w obrocie na rynku akcji wyniósł 5,3%, co zagwarantowało siódme miejsce na rynku. Na rynku transakcji terminowych DI BRE zajął drugą pozycję, z udziałem na poziomie 14,1%. Obroty na rynku opcji przyniosły 5,7% udział w rynku z ósmą lokatą.

W 2011 roku DI BRE osiągnął zysk brutto w wysokości 33,2 mln zł w porównaniu do 37,1 mln zł w 2010 roku.

BRE TUiR SA i BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.

W 2011 roku najszybciej rozwijała się działalność bancassurance, o czym świadczy przypis składki 1 204,7 mln zł za cały rok, co jest wynikiem o 91,4% wyższym od osiągniętego w 2010 roku. Odnotowano wzrost składki od ubezpieczeń do kredytów hipotecznych i gotówkowych. Składka od produktów sprzedawanych poprzez platformę internetową wyniosła 140,8 mln zł, o 61,1% więcej niż przed rokiem. Spółka ma w ofercie własne polisy oraz ubezpieczenia innych towarzystw. Wysoką dynamikę osiągnięto również na współpracy z BRE Leasing – wartość składki wzrosła o 20,1% rok do roku i wyniosła 129,6 mln zł. Łączna wartość składki w 2011 roku wyniosła 1 475,1 mln zł, o 79% więcej niż w 2010 roku.

Zysk brutto spółki w ujęciu skonsolidowanym (BRE TUiR SA i  BRE Ubezpieczenia sp. z o.o.) za 2011 rok wyniósł 50,5 mln zł w porównaniu z 17,2 mln zł rok wcześniej.

BRE Faktoring SA (poprzednio Polfactor SA)

W dniu 16 listopada 2011 roku Walne Zgromadzenie Polfactora SA podjęło decyzję o zmianie nazwy spółki na BRE Faktoring SA Zmiana ta była konsekwencją transakcji nabycia pozostałych 50% akcji spółki przez BRE Bank w lipcu 2011 roku (patrz punkt „Istotne transakcje w Grupie BRE Banku”).

W 2011 roku rynek faktoringowy w Polsce nadal znajdował się w trendzie wzrostowym (+19,3% według danych Polskiego Związku Faktorów). BRE Faktoring, odnotowując obroty o wartości 5,9 mld zł (+33,0% rok do roku), umocnił piątą pozycję wśród firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z udziałem w rynku 8,8% głównie dzięki wysokiemu wzrostowi obrotów w faktoringu eksportowym.

Wynik brutto spółki wyniósł 18,7 mln zł (+56,3% rok do roku). Było to możliwe głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży, znajdującemu odzwierciedlenie w wyniku z tytułu odsetek oraz z tytułu opłat i prowizji.

BRE Wealth Management SA (BWM)

W 2011 roku w BWM wdrożony został nowy model biznesowy, skupiający się na ofercie związanej z doradztwem inwestycyjnym. Nowy model zakłada doradztwo w zakresie całego majątku, zarówno aktywów finansowych jak i pozafinansowych, ze szczególnym uwzględnieniem planów biznesowych klienta. Tym samym zmieniła się grupa docelowa BRE Wealth Management – aktualnie oferta kierowana jest do Klientów z aktywami powyżej 1 mln zł. Oferta doradztwa jest świadczona przez własną sieć doradczą, w której doradcy odpowiadają za strategiczną alokację aktywów klientów i pozyskiwanie nowych klientów. Od stycznia podpisanych zostało 160 umów na doradztwo inwestycyjne.

W 2011 roku w dynamiczny sposób rozwijała się usługa doradztwa w zakresie optymalizacji podatkowej. Oferta BWM poszerzona została o portfele modelowe zarządzane w formule Ubezpieczeniowych Funduszy kapitałowych, produkty III-filaru oraz polisolokaty.

Na koniec grudnia 2011 roku aktywa zarządzane przez spółkę wyniosły 3,4 mld zł, o 25% więcej w porównaniu do grudnia 2010 roku. W 2011 roku spółka wypracowała zysk brutto w wysokości 10,9 mln zł w porównaniu z 10,7 mln zł w 2010 roku.

Aspiro SA

Na koniec 2011 roku Aspiro oferowało produkty 24 różnych podmiotów finansowych wliczając w to także mBank i MultiBank. Aktualnie oferta obejmuje łącznie 50 produktów, w tym między innymi: kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, produkty ubezpieczeniowe, produkty inwestycyjne, leasingi faktoring.

W 2011 roku nastąpił 18% wzrost sprzedaży produktów hipotecznych BRE Banku i banków trzecich. W IV kwartale Aspiro odnotowało znaczący wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Spółka utrzymywała dynamiczny rozwój sprzedaży kredytów samochodowych w salonach. Aspiro systematycznie poszerza ilość współpracujących kontrahentów, która na 31 grudnia 2011 roku wyniosła już 214 punktów dealerskich zlokalizowanych na terenie całego kraju. Rozpoczęto też aktywną współpracę z pośrednikami finansowymi w zakresie sprzedaży samochodów. Do końca 2011 roku podpisano 40 takich umów.

Spółka zamknęła 2011 rok zyskiem brutto w wysokości 10,5 mln zł wobec 7,9 mln zł rok wcześniej.

BRE.locum SA

BRE.locum jest spółka developerską, działającą na pierwotnym rynku nieruchomości. W 2011 roku spółka BRE.locum podpisała umowy sprzedaży 185 mieszkań, podczas gdy w 2010 roku umów tych było 259. Według stanu na koniec 2011 roku spółka miała w ofercie 287 mieszkań w projektach ukończonych, oraz 368 mieszkań w projektach w trakcie realizacji. Zysk brutto spółki za 2011 rok osiągnął 12,5 mln zł wobec 7,6 mln zł w 2010 roku.

Transfinance a.s.

W 2011 roku rynek faktoringowy w Czechach osiągnął dynamikę roczną na poziomie 14,0%. Obroty Transfinance o wartości 3,1 mld zł były o 26,1% wyższe. Bardzo wysokie dynamiki odnotował zarówno faktoring eksportowy, jak i importowy, przy niewielkim spadku obrotów związanych z faktoringiem krajowym. W efekcie, wynik brutto za 2011 rok wyniósł 4,3 mln zł wobec straty brutto w wysokości -10,1 mln zł za analogiczny okres ubiegłego roku. Znacząca poprawa wyniku była możliwa dzięki wyższym przychodom oraz niższym odpisom z tytułu utraty wartości należności faktoringowych.

BRE Holding Sp. z o.o.

BRE Holding Sp. z o.o. został utworzony w listopadzie 2007 roku przez BRE Bank, jej jedynego udziałowca. Majątek spółki stanowią akcje i udziały w spółkach: BRE Bank Hipoteczny SA, BRE Faktoring SA oraz BRE Leasing Sp. z o.o. o łącznej wartości 460,0 mln zł. W 2011 roku głównym źródłem przychodów spółki były dywidendy o łącznej wartości 14,7 mln zł.

BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (BRE Gold FIZAN)

Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne spółki zostały objęte przez BRE Bank. Aktywami w funduszu są akcje PZU, a także środki pieniężne pochodzące z dywidend. Wartość wyceny certyfikatów inwestycyjnych na 31 grudnia 2011 roku wynosiła 235,2 mln zł. Na koniec grudnia 2011 roku fundusz posiadał 471 170 akcji PZU. Zysk spółki wyniósł 14,8 mln zł i pochodził głównie z dywidend.

Garbary Sp. z o.o.

Spółka znajduje się w portfelu Banku od maja 2004 roku w wyniku restrukturyzacji zaangażowania Banku w papiery dłużne Tele-Tech Investment Sp. z o.o. Jedynym aktywem spółki Garbary jest nieruchomość gruntowa położona przy ul. Garbary 101/111 w Poznaniu, zabudowana kompleksem zakładów mięsnych (obecnie nieużytkowane), objęta obszarem ścisłej ochrony konserwatorskiej.

BRE Finance France SA

Jest to spółka SPV, której przedmiotem działalności jest pozyskiwanie dla BRE Banku środków finansowych z rynków międzynarodowych poprzez emisje euroobligacji. W 2011 roku nie emitowała nowych obligacji.

Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.

Przedmiotem działania spółki jest świadczenie usług z zakresu rozliczeń i obsługi baz danych, archiwum elektronicznego, archiwum tradycyjnego oraz wprowadzania danych dla Grupy BRE Banku i Grupy Commerzbanku, a także dla klientów zewnętrznych.

W 2011 roku CERI kontynuowała współpracę z bankowością korporacyjną i detaliczną BRE Banku a także z wybranymi spółkami Grupy BRE Banku. Poszerzono współpracę w zakresie wsparcia rozliczeń operacji oraz w zakresie realizacji transportów dokumentów oraz ich archiwizacji. Znacząco poszerzono także współpracę z Comerzbankiem w zakresie nowych procesów operacyjnych z Grupy Commerzbank (m.in. backup dla Centrum Regionalnego w Pradze)

Spółka wypracowała w 2011 roku zysk brutto w wysokości 0,7 mln zł wobec 3,6 mln zł w roku ubiegłym.

Zmiany własnościowe i organizacyjne, które objęły spółkę CERI na przełomie 2011 i 2012 roku  zostały przedstawione w punkcie ”Istotne transakcje ogłoszone przez Grupę BRE Banku”

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek