Raport roczny 2011

II. Rok 2011 - najważniejsze wydarzenia w Grupie BRE Banku

II.1. Rekordowo wysokie dochody i zyski

Rok 2011 Grupa BRE Banku zakończyła zyskiem brutto w wysokości 1 467,1 mln zł, wobec 872,5 mln zł zysku wypracowanego w 2010 roku (+594,6 mln zł, +68,1%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku osiągnął 1 135,0 mln zł wobec 641,6 mln zł rok wcześniej (+493,4 mln zł, +76,9%). Utrzymanie wysokiego poziomu wyników w 2011 roku Grupa zawdzięcza głównie:

 • Rekordowemu poziomowi wyniku z tytułu odsetek, który w 2011 roku wyniósł 2 148,6 mln zł (wobec 1 811,0 przed rokiem) i został osiągnięty dzięki wzrostowi wolumenu kredytów oraz poprawie marży na depozytach, co w efekcie spowodowało wzrost marży odsetkowej z 2,2% do 2,5%, 
 • Wysokiemu wynikowi z tytułu opłat i prowizji, który osiągnął 840,0 mln zł (o 12,6% więcej, niż przed rokiem), wspartemu przez wzrost wszystkich składników, w tym prowizji i opłat związanych z kredytami, kartami kredytowymi oraz produktami ubezpieczeniowymi,
 • Kontynuacji organicznego wzrostu i ekspansji biznesowej przejawiającej się w:
  • Zwiększeniu bazy klientów detalicznych mimo intensywnych kampanii marketingowych i cenowych, prowadzonych przez banki konkurencyjne; na koniec grudnia 2011 roku liczba klientów osiągnęła 3 893 tys. (+237 tys. klientów, tj. +6,5% rok do roku),
  • Wzroście uproduktowienia klientów detalicznych, mającym odzwierciedlenie w dalszej poprawie wskaźnika cross-sellingu do 3,12 z 2,81 przed rokiem, mimo jednoczesnego znacznego przyrostu liczby klientów ogółem,
  • Wzroście liczby klientów korporacyjnych w ciągu 2011 roku o 706 od początku roku do najwyższego w historii poziomu 13 977 klientów dzięki korzyściom wynikającym z rozszerzenia sieci placówek korporacyjnych.
 • Dynamicznemu wzrostowi wartości portfela kredytów: w 2011 roku wartość udzielonych klientom kredytów brutto wzrosła o 8 477,5 mln zł tj. 14,3%. Źródłem wzrostu była zarówno działalność kredytowa w obszarze detalicznym (wzrost o 14,9% oraz o 4,2% wyłączając efekt zmian kursowych) z rosnącym udziałem kredytów niehipotecznych oraz bankowość korporacyjna (+9,1%).

Wzrostowi portfela kredytowego towarzyszyła ostrożna polityka zarządzania ryzykiem, czego wyrazem był dalszy spadek powtarzalnych kosztów ryzyka do 72 p.b. wobec 114 p.b. w 2010 roku.

Rozwój biznesu odbywał się przy utrzymanej dyscyplinie kosztowej: wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się do 48,3 % wobec 51,8% na koniec 2010 roku. W skali całego roku 2011 łączne dochody były o 14,0% wyższe, niż przed rokiem, natomiast koszty administracyjne razem z amortyzacją o 6,5% wyższe. Pozytywne zmiany osiągniętych przez Grupę wyników znalazły odzwierciedlenie w solidnych wskaźnikach efektywności:

 • ROE brutto na poziomie 21,0% (wobec 15,6% przed rokiem),
 • ROE netto na poziomie 16,4% (wobec 11,8% przed rokiem).

Wskaźniki kapitałowe Grupy BRE Banku pozostały na wysokim, bezpiecznym poziomie. Współczynnik wypłacalności na koniec grudnia 2011 roku wyniósł 14,96% wobec 15,90% rok wcześniej. Współczynnik Core Tier I osiągnął wartość 9,59% wobec 10,40% na koniec 2010 roku. W dniu 2 marca 2012 roku Zarząd BRE Banku SA podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez XXV Zwyczajne Walne Zgromadzenie wniosku o nie wypłacaniu dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2011. Wniosek Zarządu zostanie przedłożony do oceny Radzie Nadzorczej Banku. Propozycja zatrzymania zysku za rok 2011 jest w zgodzie z rekomendacją KNF dotyczącą polityki wypłaty dywidendy.

II.2. Kalendarium 2011

Rok 2011 obfitował w istotne dla Banku i Grupy wydarzenia, z których najważniejsze przedstawiono
w poniższym krótkim zestawieniu:

Styczeń

31 stycznia odkupiono 49,9% udziałów w BRE Leasing od Commerz Real AG (spółka w 100% zależna od Commerzbank AG). BRE Bank staje się jedynym właścicielem tej trzeciej co do wielkości firmy leasingowej w Polsce.

Luty

28 lutego opublikowano sprawozdania roczne Banku i Grupy BRE Banku za 2010 rok.

Marzec

30 marca odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie, dokonano wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Kwiecień

28 kwietnia Bank przystąpił do umowy konsorcjalnej związanej z udzieleniem kredytu dla jednego z klientów Banku. Udział Banku w powyższym kredycie konsorcjalnym wyniósł 200 mln EUR (787,1 mln zł). Wartość umowy przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Banku.

Maj

25 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowego Oddziału Korporacyjnego w Toruniu

Czerwiec

2 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie nowego Oddziału Korporacyjnego w Nowym Sączu.
6 czerwca Bank został przyłączony do platformy rozliczeń TARGET2 - paneuropejskiego systemu międzybankowych rozliczeń w euro, w czasie rzeczywistym.
7 czerwca sprzedano część portfela kredytów detalicznych z utratą wartości o łącznej wartości nominalnej 621,5 mln zł.
8 czerwca zawarto dwie umowy kredytowe z Europejskim Bankiem  Inwestycyjnym (EBI) na łączną kwotę 200 mln EUR na finansowanie małych i średnich firm oraz jednostek samorządu terytorialnego.
9-10 czerwca odbyła się w Warszawie dwudniowa konferencja Institute of International Finance, międzynarodowej organizacji zrzeszającej ponad 400 wiodących instytucji finansowych z całego świata. BRE Bank wspólnie z Commerzbankiem byli gospodarzami tego wydarzenia.
29 czerwca Rada Nadzorcza w związku z rezygnacją pana Achima Kassowa powołała z dniem 13 lipca nowego członka pana Ulricha Siebera.

Lipiec

Dla uczestników zakończonego 3 lipca festiwalu  Heineken Open'er w Gdyni BRE Bank wydał 14 tys. kart przedpłaconych w technologii MasterCard PayPass z logo mBanku.
8 lipca ING Otwarty Fundusz Emerytalny przekroczył próg 5% akcji BRE Banku.
18 lipca w KDPW zarejestrowano 15 864 nowe akcje Banku, wyemitowane
w ramach programu motywacyjnego.
28 lipca sfinalizowano sprzedaż Intermarket Bank i Magyar Factor Rt oraz odkupienie Polfactor (obecnie BRE Faktoring) i Transfinance.

Wrzesień

14 września odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Korporacyjnego w Wałbrzychu.
27 września otwarto IV Oddział Korporacyjny w Warszawie.

Październik

28 października Bank zawarł aneks do umowy gwarancyjnej dotyczącej obejmowania obligacji emitowanych przez klienta. W efekcie kwota obligacji, do których obejmowania zobowiązał się Bank wzrosła o 500 mln zł (tym samym zobowiązanie Banku wzrosło do 716,6 mln zł). Łączna wartość umów z tym klientem przekracza wartość 10% kapitałów własnych Banku.

Listopad

10 listopada otwarto Oddział w Koszalinie nazwany „Placówką Przyszłości” w pełni przystosowany do obsługi zarówno klientów korporacyjnych, jak i detalicznych. To piąty i zarazem ostatni oddział otwierany w 2011 roku.
19 listopada podpisano kolejną w tym roku umowę na linię kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na 100 mln EUR. Była to trzecia w 2011 roku linia kredytowa z EBI obok linii dla MŚP i dla jednostek samorządów terytorialnych. Skierowana jest do sektora średnich przedsiębiorstw.

Grudzień

mBank jako pierwszy w Polsce zaoferował rachunek osobisty z mobilnym internetem w pakiecie, by zwiększyć swoją obecność na rynku mobilnym.
9 grudnia pani Karin Katerbau – Wiceprezes Zarządu BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Finansów poinformowała o zamiarze rezygnacji z pracy w BRE w pierwszym półroczu 2012 roku w związku z przejściem do Oldenburgische Landesbank w Niemczech.
16 grudnia odbyło się na nowym Stadionie Narodowym w Warszawie uroczyste spotkanie ponad 1 000 klientów z kadrą zarządzająca Banku i spółek Grupy z okazji 25-lecia BRE Banku.

II.3. Istotne transakcje w Grupie BRE Banku w 2011 roku

II.3.1. Zmiany własnościowe w Grupie BRE Banku

W dniu 31 stycznia 2011 roku Grupa BRE Banku stała się jedynym właścicielem spółki BRE Leasing Sp. z o.o. w efekcie nabycia 49,9% udziałów od Commerz Real AG (spółka w 100% zależna od Commerzbank AG).

Zmiany własnościowe dotyczyły również spółek prowadzących działalność faktoringową. W dniu 8 kwietnia 2011 roku pomiędzy spółkami Grupy BRE Banku i spółkami Erste Group została zawarta wiążąca przedwstępna umowa sprzedaży, na mocy której BRE Bank sprzedał posiadane udziały w spółkach Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt. na rzecz spółek Erste Group oraz nabył od Intermarket Bank AG akcje spółek Polfactor SA (obecnie BRE Faktoring) i Transfinance a.s
W wyniku transakcji, Grupa BRE Banku stała się wyłącznym właścicielem spółek Polfactor SA (obecnie BRE Faktoring SA) i Transfinance a.s., zajmujących czołową pozycję na rynku faktoringu w Polsce i Czechach.

Celem transakcji było uporządkowanie działalności faktoringowej Grupy. Grupa skoncentrowała się na operacjach faktoringowych w Polsce i na rynku czeskim, gdzie od kilku lat jest obecna poprzez operacje bankowe oddziału mBanku. Finalizacja transakcji nastąpiła w dniu 28 lipca 2011 roku, po spełnieniu warunków zawieszających i uzyskaniu zgód organów nadzorujących.

W grudniu 2011 roku została podjęta decyzja o reorganizacji usług outsourcingowych w Grupie BRE Banku, polegająca na przeniesieniu ze spółki Centrum Rozliczeń i Informacji Sp. z o.o. (CERI) do spółki BRE Systems Sp. z o.o. (BRE Systems) operacji i procesów związanych z obsługą klientów spoza Grupy BRE Banku. W dniu 29 lutego 2012 roku została podpisana umowa sprzedaży wszystkich udziałów w spółce BRE Systems do Commerzbank AG. BRE Bank sprzedał należące do niego 0,42% udziałów, a CERI sprzedało 99,58% udziałów za łączną cenę 13,2 mln zł.

Również w grudniu 2011, Zgromadzenia Wspólników CERI i BRE Systems podjęły uchwały w sprawie zmiany firm obu spółek. W związku z tym, po rejestracji przez Sąd Gospodarczy ww. uchwał spółka CERI zmieniła firmę na BRE Centrum Operacji Sp. z o.o., a spółka BRE Systems Sp. z o.o. zmieniła firmę na CERI International Sp. z o.o.

Wskutek powyższych działań spółka BRE Centrum Operacji Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy CERI) będzie świadczyć usługi outsourcingowe na rzecz BRE Banku i spółek z Grupy BRE Banku, natomiast spółka CERI International Sp. z o.o. (przed zmianą nazwy BRE Systems) – na rzecz Commerzbank AG oraz podmiotów spoza Grupy BRE Banku.

II.3.2. Sprzedaż części portfela kredytów detalicznych z utratą wartości

W dniu 7 czerwca 2011 roku BRE Bank dokonał sprzedaży części portfela kredytów detalicznych z utratą wartości o łącznej wartości nominalnej 621,5 mln zł na rzecz Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego należącego do Grupy Kapitałowej Kruk. Księgowa wartość brutto sprzedanego portfela wyniosła 449,6 mln zł. Wynik brutto na sprzedaży ujęty w wyniku Grupy, po uwzględnieniu kosztów transakcji, wyniósł 89,3 mln zł. Decyzja o transakcji została podjęta na bazie wnikliwej analizy cen rynkowych dla wierzytelności o podobnych parametrach oraz szeregu ofert zakupu wierzytelności, które Bank otrzymał od specjalistycznych firm windykacyjnych.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek