Raport roczny 2011

VIII. Rozwój Grupy BRE Banku w segmencie korporacje i rynki finansowe

W ramach segmentu Korporacje i Rynki Finansowe Bank oferuje swoim korporacyjnym i instytucjonalnym klientom szeroki wachlarz usług i produktów, w tym m.in. prowadzenie rachunków bieżących, dostępne przez internet usługi cash manangement, lokaty terminowe, transakcje walutowe, finansowanie krótkoterminowe i kredyty inwestycyjne, kredyty transgraniczne, rozwiązania w zakresie finansowania handlu zagranicznego, finansowanie projektów, finansowanie strukturalne i Mezzanine, jak też usługi i produkty bankowości inwestycyjnej. Bank dystrybuuje swoje produkty i usługi poprzez sieć oddziałów i biur korporacyjnych, jak też poprzez swoją innowacyjną korporacyjną platformę internetową iBRE.

VIII.1. Klienci Korporacyjni i Instytucje

Warunki na rynku bankowości korporacyjnej poprawiły się w porównaniu do 2010 roku, ale poziom aktywności był niższy niż oczekiwano na początku roku. Rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych nie przełożyło się znacząco na zwiększoną aktywność inwestycyjną, ponieważ przedsiębiorstwa nadal wykorzystywały głównie własne środki do finansowania swoich inwestycji. Niemniej jednak, wzrost sprzedaży kredytów dla klientów korporacyjnych nastąpił pod koniec roku, szczególnie w segmencie największych przedsiębiorstw.

Działania BRE Banku w 2011 roku w obszarze bankowości korporacyjnej miały na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału rynku. Koncentrując się na identyfikacji klientów o wysokim potencjale, BRE Bank zdołał powiększyć bazę klientów korporacyjnych do rekordowego poziomu 13 977 podmiotów.

W skali roku akwizycja brutto wzrosła o 5,0%, a niemal 19% z klientów nowopozyskanych stanowili klienci międzynarodowi, co świadczy o dobrych efektach współpracy z Grupą Commerzbanku. Ponadto udziały rynkowe w kluczowych produktach wzrosły lub zostały utrzymane. W szczególności, udział w rynku depozytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 1,3 p.p. (z 8,6% na koniec 2010 do poziomu 9,9% na koniec 2011 roku), podczas gdy udział w rynku kredytów dla przedsiębiorstw wzrósł o 0,6 p.p. (z 6,2% na koniec 2010 roku do poziomu 6,8% na koniec 2011 roku).

Na wynik linii w coraz większym stopniu wpływają rosnące dochody bankowości transakcyjnej, mającej szczególne znaczenie dla Banku z uwagi na potencjał wzrostowy i znaczne zainteresowanie klientów. Co warto podkreślić, w 2011 roku Bank wygrał kilka znaczących przetargów, miedzy innymi na realizację Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz Karty Miejskiej opracowanej wspólnie z Miastem Kraków.

Wzrost o 72% kredytów typu project finance jest przykładem wykorzystania możliwości BRE Banku w zakresie zaspokojenia specjalistycznych potrzeb klientów w zmieniającej się sytuacji rynkowej.

VIII.1.1. Przyrost liczby klientów

Od początku 2011 roku BRE Bank pozyskał 2 343 nowych klientów korporacyjnych, z czego 63,4% stanowili klienci K3, a 30,7% klienci K2. Łączna liczba klientów na koniec grudnia 2011 roku wynosiła 13 977 podmiotów i była wyższa od liczby klientów na koniec 2010 roku o 706 firm.

K1 to segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł, K2 to segment firm średnich z rocznymi obrotami w przedziale od 30 do 500 milionów złotych, natomiast K3 to małe i średnie przedsiębiorstwa o obrotach od 3 do 30 milionów zł.

VIII.1.2. Oferowane produkty i usługi

Kredyty i depozyty

Wartość kredytów i depozytów klientów korporacyjnych przedstawiona jest w rozdziale XI.2.1. poświęconym zmianom w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej.

Rynek kredytów dla przedsiębiorstw w 2011 roku wzrósł o 19,4%. Udział akcji kredytowej BRE Banku kierowanej do przedsiębiorstw w akcji kredytowej całego sektora, na koniec grudnia 2011 roku wyniósł 6,8%, wobec 6,2% na koniec grudnia 2010 roku.

Rynek depozytów przedsiębiorstw wzrósł w 2011 roku o 12,5%. Udział depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku w wartości depozytów sektora przedsiębiorstw na koniec grudnia 2011 roku wzrósł i wyniósł 9,9% wobec 8,6% na koniec grudnia 2010 roku.

BRE Bank w ramach swojej strategii rozwija współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego (JST). Udział Banku w kredytach dla JST wyniósł na koniec grudnia 2011 roku 6,7% wobec 4,1% na koniec grudnia 2010 roku.

Finansowanie strukturalne, finansowanie projektów i kredyty konsorcjalne

W ramach Bankowości Korporacyjnej obszar Structured Finance oferuje następujące rodzaje finansowania: finansowanie akwizycyjne, finansowanie projektów, mezzanine finance i finansowanie konsorcjalne. W tym ostatnim Bank był w 2011 roku istotnym uczestnikiem rynku i uczestniczył w 44 kredytach konsorcjalnych. Łączna kwota nowego i zrefinansowanego zaangażowania BRE Banku z tytułu kredytów konsorcjalnych wyniosła 3 975 mln zł. W 2011 roku udało się również sfinalizować 20 kredytów bilateralnych na łączną kwotę 743 mln zł. Łączna wartość kredytów i gwarancji udzielonych w 2011 roku wyniosła 4 848 mln zł.

Rozwój bankowości transakcyjnej

Rozbudowywana oferta w zakresie cash management, wspierająca długotrwałe relacje z klientami, znalazła odzwierciedlenie w zwiększeniu zakresu transakcji objętych identyfikacją spływu należności oraz liczby klientów korzystających z zaawansowanych produktów w zakresie zarządzania środkami.

Po 12 miesiącach 2011 roku liczba zrealizowanych transakcji Polecenia Zapłaty wyniosła 3 532 tys. i była o 24,2% wyższa od liczby transakcji zrealizowanych w ciągu 2010 roku. Dynamicznie przyrastała również liczba transakcji Identyfikacji Płatności Handlowych. Od stycznia do grudnia 2011 roku liczba zrealizowanych transakcji wyniosła ponad 10,0 mln i była wyższa o 14,5% od liczby transakcji zrealizowanych w 2010 roku. W 2011 roku o 9,5% wzrosła liczba klientów korzystających z najbardziej wyrafinowanych rozwiązań w zakresie konsolidacji środków na rachunkach bankowych (w porównaniu z końcem 2010 roku), na koniec grudnia 2011 roku 645 klientów korzystało oferty Cash pooling i Shared balance.

Rozwój bankowości transakcyjnej w 2011 roku ilustrują poniższe dane:

 • liczba przelewów krajowych wysłanych przez klientów korporacyjnych w 2011 roku wzrosła o 28,0% (w porównaniu z rokiem 2010),
 • liczba przelewów zagranicznych w 2011 roku wzrosła o 23,0% w porównaniu do 2010 roku; najbardziej dynamicznie przyrastała liczba przelewów SEPA, która w omawianym okresie zwiększyła się o 42,0%,
 • wolumen obrotów obsługi gotówkowej klientów korporacyjnych wzrósł rok do roku o 27,0%,
 • liczba wszystkich wydanych kart korporacyjnych wzrosła o ponad 173,0% w porównaniu ze stanem na 2010 rok; najbardziej dynamicznie wzrosła liczba kart prepaid tj. o 255,0%,
 • wydano ponad 100 tys. kart w ramach Instrumentu Pieniądza Elektronicznego,
 • liczba klientów systemu iBRE wzrosła o 13,0%. Obecnie w systemie iBRE posiadamy 58 147 aktywnych uprawnień umożliwiających współpracę uprawnionych pracowników Klienta z Bankiem.

Rozwój oferty bankowości korporacyjnej

Bankowość Transakcyjna BRE Banku kontynuowała poszerzanie zakresu oferowanych produktów, usprawnianie procesów i wdrażanie rozwiązań, zmierzających do wzrostu satysfakcji klientów korporacyjnych Banku. Do istotniejszych przedsięwzięć, które miały miejsce w ciągu 2011 roku zaliczyć należy:

 • Ofertę Instrumentów Pieniądza Elektronicznego. BRE Bank rozpoczął emisję kart stanowiących formę pieniądza elektronicznego w systemie MasterCard i Visa. Tym samym Bank stał się pierwszą instytucją, która zaoferowała to rozwiązanie klientom korporacyjnym. W ofercie BRE Banku znalazły się karty: MasterCard eMoney PayPass – karta z możliwością ponownego doładowania, umożliwiająca dokonywanie płatności bezstykowych, MasterCard eMoney - elektroniczny substytut gotówki, bez funkcji wielokrotnego zasilania oraz Visa eMoney - karta przeznaczona dla użytkownika masowego, która może zostać zasilona zarówno przez posiadacza, jak i przez instytucję (karta z doładowaniem).
 • Wykorzystanie Instrumentu Pieniądza Elektronicznego w ramach indywidualnych projektów dla klientów np. Karty Kibica w ramach klubów sportowych (Korona Kielce, Pogoń Szczecin, Wisła Płock), karta festiwalowa na największych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez firmę Alterart (Coke Live Festival, Selector Festival, Heineken Open’er Festival), Karta Miejska opracowana wspólnie z Miastem Kraków. 
 • Finalizację wdrożenia wszystkich produktów projektu CashBREaker. Trwający dwa lata projekt Centralnego Systemu Zarządzania Gotówką w Grupie BRE Banku został zakończony. CashBREaker to centralny system zarządzania gotówką w sieciach placówek Multibank, Oddziałów Korporacyjnych BRE Banku oraz sortowni współpracujących z Grupą. Wdrożone rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów oraz optymalizację procesów związanych z obrotem gotówkowym w całym Banku.
 • Modyfikację dokumentacji Zintegrowanej Umowy Rachunku Bankowego (ZURB). Mając na uwadze wygodę Klientów, wprowadzono zmiany, mające na celu usprawnienie procesu zawierania nowych umów, jak również dokonywanie – na życzenie Klientów - niezbędnych zmian w umowach już zawartych. Celem zaproponowanych zmian jest zwiększenie efektywności zarządzania dokumentacją produktową oraz zwiększenie elastyczności oferty. Po dokonanych zmianach, wniosek o zawarcie ZURB wyznacza nowy standard rynkowy w zakresie przejrzystości, zwięzłości, bez uchybiania wymogom regulacji i dobrym praktykom obrotu.
 • Rozwój funkcjonalności platformy internetowej iBRE. W ramach dostępnych modułów wprowadzono szereg nowych funkcjonalności. Wśród wprowadzonych zmian znalazły się: moduł Custody (prezentacja, zarządzanie i obrót papierami wartościowymi), moduł Liquidity (zbiorcza informacja o rachunkach i zleceniach, analiza płynności, prezentacja struktur i limitów shared balance czy cash pooling’owych), moduł informacji biznesowej (dostęp do informacji rynkowych zagregowanych z wielu źródeł). Ponadto uruchomiono możliwość aktywnej wymiany informacji pomiędzy Klientem i Bankiem w ramach funkcjonalności iBRE Client Area (Strefa Klienta).
 • Wygrany przetarg dotyczący projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. W listopadzie 2011 roku zakończył się trwający ponad rok proces wyłaniania głównego wykonawcy Śląskiej Karty Usług Publicznych. Konsorcjum Asseco Poland SA i BRE Banku SA zwyciężyło w drugim przetargu na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP. Projekt zakłada wprowadzenie systemu płatności elektronicznych za usługi dostarczane przez instytucje publiczne przy wykorzystaniu elektronicznej karty bezstykowej. Oprócz pełnienia funkcji pieniądza elektronicznego, karta ta będzie stanowić identyfikator mieszkańca, nośnik certyfikatu podpisu elektronicznego, a także bilet okresowy komunikacji publicznej. Obok karty, kluczową rolę w projekcie odegra Portal Klienta – elektroniczna platforma udostępniająca i integrująca usługi publiczne świadczone drogą online.
 • Projekt Cross Border – kontynuacja. Celem projektu Cross Border jest usprawnienie współpracy transgranicznej w ramach Grupy Commerzbanku w obsłudze jej międzynarodowych klientów niemieckojęzycznych, którzy prowadzą swoją działalność w więcej niż jednym kraju. Realizacja tego projektu służy ujednoliceniu obsługi oraz spójnej oferty w ramach Grupy Commerzbanku. Harmonizacja działań powoduje poprawę organizacji obsługi klientów międzynarodowych, wykorzystanie dedykowanego systemu CRM, bliską współpracę służb sprzedaży BRE Bankui Commerzbanku oraz uproszczenie procedur w otwieraniu rachunków i udzielaniu kredytów transgranicznych. Dzięki wspólnym wysiłkom BRE Banku i Commerzbanku na koniec pozyskano i przejęto obsługę wielu nowych niemieckojęzycznych klientów działających w Polsce.

VIII.1.3. Wzmocnienie sieci korporacyjnej i projekt „Oddział przyszłości”

W efekcie szczegółowej analizy terytorialnego rozmieszczenia średnich i małych firm wytypowano regiony, gdzie BRE Bank widzi dla siebie potencjał w postaci wzrostu obsługi tych firm.

W 2011 roku otworzono 5 nowych oddziałów: w Nowym Sączu, Toruniu, Wałbrzychu, IV Oddział w Warszawie oraz Koszalinie. Placówka w Koszalinie to model pilotażowy, tzw. "Oddział Przyszłości”, który umożliwi połączenie obsługi klientów korporacyjnych i klientów Bankowości Detalicznej (MultiBank) w celu uzyskania efektu synergii, zarówno w obszarze kosztowym jak i operacyjnym. Bank oczekuje synergii kosztowych głównie w zakresie obsługi gotówkowej, gdzie potrzeby klientów korporacyjnych i detalicznych są podobne. Dodatkowo klienci Multibanku będą mogli skorzystać z wrzutni nocnej, niedostępnej w klasycznych oddziałach detalicznych. Natomiast klienci korporacyjni dostaną do użytku wpłatomaty, których inne placówki korporacyjne zwykle nie posiadają. Oprócz synergii kosztowych spodziewany jest skuteczniejszy cross selling, szczególnie ukierunkowany na klientów korporacyjnych, którym Bank chce sprzedawać produkty detaliczne. Na koniec 2011 roku funkcjonowało 29 oddziałów i 19 biur korporacyjnych.

VIII.2. Spółki w obszarze Klienci Korporacyjni i Instytucje

BRE Faktoring SA (poprzednio Polfactor SA)

W dniu 16 listopada 2011 roku Walne Zgromadzenie Polfactora SA podjęło decyzję o zmianie nazwy spółki na BRE Faktoring SA Zmiana ta była konsekwencją transakcji nabycia pozostałych 50% akcji spółki przez BRE Bank w lipcu 2011 roku (patrz punkt „Istotne transakcje w Grupie BRE Banku”).

W 2011 roku rynek faktoringowy w Polsce nadal znajdował się w trendzie wzrostowym (+19,3% według danych Polskiego Związku Faktorów). BRE Faktoring, odnotowując obroty o wartości 5,9 mld zł (+33,0% rok do roku), umocnił piątą pozycję wśród firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów z udziałem w rynku 8,8% głównie dzięki wysokiemu wzrostowi obrotów w faktoringu eksportowym.

Wynik brutto spółki wyniósł 18,7 mln zł (+56,3% rok do roku). Było to możliwe głównie dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży, znajdującemu odzwierciedlenie w wyniku z tytułu odsetek oraz
z tytułu opłat i prowizji.

Transfinance a.s.

W 2011 roku rynek faktoringowy w Czechach osiągnął dynamikę roczną na poziomie 14,0%. Obroty Transfinance o wartości 3,1 mld zł były o 26,1% wyższe. Bardzo wysokie dynamiki odnotował zarówno faktoring eksportowy, jak i importowy, przy niewielkim spadku obrotów związanych z faktoringiem krajowym. W efekcie, wynik brutto za 2011 rok wyniósł 4,3 mln zł wobec straty brutto w wysokości -10,1 mln zł za analogiczny okres ubiegłego roku. Znacząca poprawa wyniku była możliwa dzięki wyższym przychodom oraz niższym odpisom z tytułu utraty wartości należności faktoringowych.

BRE Leasing Sp. z o.o.

Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing w 2011 roku wyniosła 2 551 mln zł (17,7% wzrost w porównaniu do 2010 roku). Siłę napędową tego wzrostu stanowił leasing ruchomości, w którym spółka odnotowała 20,6% wzrost w porównaniu do 2010 roku. Wynik brutto BRE Leasing w 2011 roku wyniósł 49,1 mln zł, co oznacza 11,4% wzrost rok do roku.

Wzrost wyniku brutto jest głównie konsekwencją spadku ogólnych kosztów administracyjnych o 11,3% rok do roku. Na wynik odsetkowy spółki w 2011 roku z jednej strony miał wpływ wzrost sprzedaży skutkujący wzrostem portfela należności, a z drugiej strony, zauważalny był spadek marż na nowo zawieranych umowach leasingu w porównaniu z umowami wygasającymi.

BRE Holding Sp. z o.o.

BRE Holding Sp. z o.o. został utworzony w listopadzie 2007 roku przez BRE Bank, jej jedynego udziałowca. Majątek spółki stanowią akcje i udziały w spółkach: BRE Bank Hipoteczny SA, BRE Faktoring SA oraz BRE Leasing Sp. z o.o. o łącznej wartości 460,0 mln zł. W 2011 roku głównym źródłem przychodów spółki były dywidendy o łącznej wartości 14,7 mln zł.

BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (BRE Gold FIZAN)

Wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne spółki zostały objęte przez BRE Bank. Aktywami w funduszu są akcje PZU, a także środki pieniężne pochodzące z dywidend. Wartość wyceny certyfikatów inwestycyjnych na 31 grudnia 2011 roku wynosiła 235,2 mln zł. Na koniec grudnia 2011 roku fundusz posiadał 471 170 akcji PZU. Zysk spółki wyniósł 14,8 mln zł i pochodził głównie z dywidend.

Garbary Sp. z o.o.

Spółka znajduje się w portfelu Banku od maja 2004 roku w wyniku restrukturyzacji zaangażowania Banku w papiery dłużne Tele-Tech Investment Sp. z o.o. Jedynym aktywem spółki Garbary jest nieruchomość gruntowa położona przy ul. Garbary 101/111 w Poznaniu, zabudowana kompleksem zakładów mięsnych (obecnie nieużytkowane), objęta obszarem ścisłej ochrony konserwatorskiej.

VIII.3. Działalność Handlowa i Inwestycyjna

Działalność Handlowa i Inwestycyjna obejmuje:

 • zarządzanie płynnością Banku oraz zarządzanie aktywami i pasywami Banku (w tym zarządzanie ryzykiem oprocentowania portfela kredytów i depozytów). Dla zarządzania płynnością Banku przeprowadza się szereg transakcji, w tym transakcje rynku pieniężnego, swapy walutowe, transakcje pochodne na stopę procentową, transakcje nabywania bonów i obligacji skarbowych oraz bonów NBP, a także zawierania transakcji repo. Działania te realizuje Departament Skarbu,
 • zarządzanie ryzykiem walutowym Banku, obrót instrumentami walutowymi na rynku międzybankowym (transakcje spot i instrumenty pochodne), obrót instrumentami na stopę procentową (bony i obligacje skarbowe, instrumenty pochodne na stopę procentową), instrumentami pochodnymi na towary oraz instrumentami pochodnymi na akcje i indeksy giełdowe,
 • organizację emisji dłużnych papierów wartościowych dla klientów bankowości korporacyjneji banków, a także obrót i sprzedaż tych papierów,
 • bezpośrednią sprzedaż produktów rynków finansowych klientom bankowości korporacyjnej i niebankowym instytucjom finansowym (takimi jak np. zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz firmy zarządzające aktywami) oraz wybranym klientom private banking.

W 2011 roku Bank utrzymał wiodącą pozycję na rynku skarbowych papierów wartościowych i instrumentów pochodnych na stopę procentową. Udział w rynku bonów skarbowych i obligacji na koniec grudnia wzrósł do 7,4 % wobec 5,7% na koniec 2010. Na rynku IRS/FRA udział Banku osiągnął 18,6%, wobec 19,0% na koniec 2010 roku.

Wartość uplasowanych na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych osiągnęła na koniec grudnia 2011 roku poziom 3,75 mld zł. Udział Banku w rynku osiągnął poziom 16,9% (dane na podstawie Fitch Polska).

Na dynamicznie rosnącym rynku obligacji przedsiębiorstw Bank uplasował się na drugiej pozycji z 19,0% udziałem. Zrealizowano szereg nowych emisji o znacznej wartości, m.in. dla Echo-Investment, Arctic Paper, Katowickiego Holdingu Węglowego, Magellana, Siódemki SA. Wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji przedsiębiorstw na koniec grudnia osiągnęła ok. 4,6 mld zł wobec 3,2 mld zł na koniec 2010 roku.

Udział Grupy Banku w rynku papierów dłużnych banków (z wyłączeniem obligacji „drogowych” emitowanych przez BGK) wyniósł 22,0% wobec 22,5% na koniec 2010 roku, a wartość wyemitowanych i niewykupionych papierów wyniosła około 3,4 mld zł w porównaniu z 2,4 mld zł na koniec 2010 roku. Największymi emisjami w minionym roku były emisje listów zastawnych o łącznej wartości 800,0 mln zł dla BRE Banku Hipotecznego, aranżowane przez BRE Bank. Inne duże transakcje to emisja obligacji BGK o wartości 340,0 mln zł oraz emisje obligacji podporządkowanych dla Getin Banku w łącznej kwocie 400,0 mln zł.

Program zwiększenia sprzedaży produktów bankowości inwestycyjnej

W 2011 roku w ramach projektu strategicznego prowadzono działania w celu wzmocnienie sprzedaży produktów skarbowych i produktów bankowości inwestycyjnej dla klientów korporacyjnych Grupy BRE Banku. Działania te między innymi obejmowały:

 • zwiększenie cross-sellingu produktów skarbowych dla dotychczasowych i nowych klientów korporacyjnych poprzez działania marketingowe,
 • rozwój funkcjonalności platformy internetowej iBRE FX, pozwalający zwiększać skutecznie sprzedaż produktów klientom korporacyjnym,
 • poprawę procesów sprzedaży produktów pochodnych, wypracowaną wspólnie przez obszar Korporacji i Ryzyka.

Obecnie Platforma iBRE FX umożliwia dokonywanie transakcji walutowych w szybki i efektywny sposób, a także negocjowanie atrakcyjnych kursów wymiany walut. System proponuje kursy uzależnione od cen rynkowych, wolumenu transakcji i profilu działalności firmy oraz automatycznie rozlicza zawarte transakcje na rachunkach klienta. Takie rozwiązanie przyczynia się do optymalizacji kosztów rozliczeń transakcji handlowych, w których istotny jest kurs wymiany walut.

W konsekwencji rozwoju platformy iBRE FX, liczba klientów mających do niej dostęp w 2011 roku zwiększyła się z ok. 250 (styczeń 2011) do ponad 3,3 tys. Udział transakcji walutowych realizowanych na platformie w całkowitym wolumenie transakcji FX klientów korporacyjnych Banku wzrósł w ciągu roku 4-krotnie i na koniec grudnia 2011 roku osiągnął poziom około 30,0%.

VIII.3.1. Instytucje Finansowe

Do obszaru Działalności Handlowej i Inwestycyjnej zaliczana jest współpraca z instytucjami finansowymi, koncentrująca się m. in. na pozyskiwaniu finansowania z innych banków oraz lokowaniu w nich nadwyżek środków.

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku Bank posiadał 28 czynnych kredytów otrzymanych na równowartość 26 976 mln zł, przy czym zadłużenie z ich tytułu wynosiło 20 719 mln zł. Poziom zadłużenia brutto z tytułu kredytów zaciągniętych był o 358,5 mln zł wyższy niż na koniec 2010 roku.

Zaangażowanie BRE Banku z tytułu kredytów udzielonych innym bankom na 31 grudnia 2011 roku wyniosło łącznie równowartość 1 511,4 mln zł. W portfelu Banku znajdowało się 41 krótko- i długoterminowych czynnych kredytów udzielonych innym bankom.

Liczba banków – korespondentów wynosiła na koniec 2011 roku 1 637. Bank ustanowił nowe rachunki w CNY (chiński juan) i RON (rumuński lej), aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów korporacyjnych i udostępnić możliwość rozliczania transakcji handlowych z tymi państwami.

Bank utrzymywał również wiodącą pozycję w finansowaniu eksportu (średnioterminowe kredytowanie ubezpieczone w KUKE) oraz rozwijał relacje w dziedzinie finansowaniu handlu z bankami – korespondentami.

VIII.3.2. Usługi powiernicze w BRE Banku

Klientami Banku w obszarze usług powierniczych są przede wszystkim krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, fundusze emerytalne i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje zarządzające aktywami oraz instytucje niefinansowe.

Bank świadczy usługi polegające między innymi na rozliczaniu transakcji na papierach wartościowych ewidencjonowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rejestrów papierów w obrocie niepublicznym, prowadzeniu rejestrów aktywów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz kontroli wyceny ich aktywów, a także obsłudze pożytków z papierów wartościowych.

Rok 2011 był dla Banku kolejnym rokiem rozwoju usług powierniczych. Bank pozyskał nowych klientów, głównie fundusze inwestycyjne.

VIII.4. Spółki z obszaru Działalność Handlowa i Inwestycyjna

BRE Bank Hipoteczny SA (BBH)

Przedmiotem działalności BRE Banku Hipotecznego SA jest udzielanie kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomości komercyjnych, projektów mieszkaniowych oraz inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spółka jest emitentem hipotecznych i publicznych listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansuje swoją działalność kredytową.

Portfel kredytowy brutto BBH wzrósł w stosunku do końca 2010 roku o 10,4% i wyniósł 4,2 mld zł. Wartość nominalna listów zastawnych wyemitowanych przez BBH na koniec  2011 roku wyniosła 1,9 mld zł.

W 2011 roku BBH odnotował zysk brutto w wysokości 27,6 mln zł (o 27,0% mniej, niż przed rokiem). Spadek wyniku brutto spowodowany jest wyższymi o 9,4 mln zł odpisami aktualizującymi należności.

Dom Inwestycyjny BRE Banku SA (DI BRE)

DI BRE świadczy usługi dla największych polskich inwestorów instytucjonalnych (fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i firmy zarządzające aktywami) oraz niektórych funduszy zagranicznych, wielu klientów detalicznych aktywnych na GPW.

W 2011 roku DI BRE otworzył 11,0 tysięcy nowych rachunków, dzięki czemu liczba rachunków wzrosła do 294,3 tys.

DI BRE (jako oferujący) przeprowadził IPO spółki Kruk, specjalizującej się w windykacji należności, na łączną kwotę 369 mln zł., był współmenedżerem oferty JSW SA o wartości 5,4 mld zł, a także przeprowadził pierwszą ofertę publiczną spółki VOXEL SA o wartości 19,0 mln zł. Udział DI BRE w obrocie na rynku akcji wyniósł 5,3%, co zagwarantowało siódme miejsce na rynku. Na rynku transakcji terminowych DI BRE zajął drugą pozycję, z udziałem na poziomie 14,1%. Obroty na rynku opcji przyniosły 5,7% udział w rynku z ósmą lokatą.

W 2011 roku DI BRE osiągnął zysk brutto w wysokości 33,2 mln zł w porównaniu do 37,1 mln zł w 2010 roku.

BRE Finance France SA

Jest to spółka SPV, której przedmiotem działalności jest pozyskiwanie dla BRE Banku środków finansowych z rynków międzynarodowych poprzez emisje euroobligacji. W 2011 roku nie emitowała nowych obligacji.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek