Raport roczny 2011

VIII.3. Działalność Handlowa i Inwestycyjna

Działalność Handlowa i Inwestycyjna obejmuje:

  • zarządzanie płynnością Banku oraz zarządzanie aktywami i pasywami Banku (w tym zarządzanie ryzykiem oprocentowania portfela kredytów i depozytów). Dla zarządzania płynnością Banku przeprowadza się szereg transakcji, w tym transakcje rynku pieniężnego, swapy walutowe, transakcje pochodne na stopę procentową, transakcje nabywania bonów i obligacji skarbowych oraz bonów NBP, a także zawierania transakcji repo. Działania te realizuje Departament Skarbu,
  • zarządzanie ryzykiem walutowym Banku, obrót instrumentami walutowymi na rynku międzybankowym (transakcje spot i instrumenty pochodne), obrót instrumentami na stopę procentową (bony i obligacje skarbowe, instrumenty pochodne na stopę procentową), instrumentami pochodnymi na towary oraz instrumentami pochodnymi na akcje i indeksy giełdowe,
  • organizację emisji dłużnych papierów wartościowych dla klientów bankowości korporacyjneji banków, a także obrót i sprzedaż tych papierów,
  • bezpośrednią sprzedaż produktów rynków finansowych klientom bankowości korporacyjnej i niebankowym instytucjom finansowym (takimi jak np. zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz firmy zarządzające aktywami) oraz wybranym klientom private banking.

W 2011 roku Bank utrzymał wiodącą pozycję na rynku skarbowych papierów wartościowych i instrumentów pochodnych na stopę procentową. Udział w rynku bonów skarbowych i obligacji na koniec grudnia wzrósł do 7,4 % wobec 5,7% na koniec 2010. Na rynku IRS/FRA udział Banku osiągnął 18,6%, wobec 19,0% na koniec 2010 roku.

Wartość uplasowanych na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych osiągnęła na koniec grudnia 2011 roku poziom 3,75 mld zł. Udział Banku w rynku osiągnął poziom 16,9% (dane na podstawie Fitch Polska).

Na dynamicznie rosnącym rynku obligacji przedsiębiorstw Bank uplasował się na drugiej pozycji z 19,0% udziałem. Zrealizowano szereg nowych emisji o znacznej wartości, m.in. dla Echo-Investment, Arctic Paper, Katowickiego Holdingu Węglowego, Magellana, Siódemki SA. Wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji przedsiębiorstw na koniec grudnia osiągnęła ok. 4,6 mld zł wobec 3,2 mld zł na koniec 2010 roku.

Udział Grupy Banku w rynku papierów dłużnych banków (z wyłączeniem obligacji „drogowych” emitowanych przez BGK) wyniósł 22,0% wobec 22,5% na koniec 2010 roku, a wartość wyemitowanych i niewykupionych papierów wyniosła około 3,4 mld zł w porównaniu z 2,4 mld zł na koniec 2010 roku. Największymi emisjami w minionym roku były emisje listów zastawnych o łącznej wartości 800,0 mln zł dla BRE Banku Hipotecznego, aranżowane przez BRE Bank. Inne duże transakcje to emisja obligacji BGK o wartości 340,0 mln zł oraz emisje obligacji podporządkowanych dla Getin Banku w łącznej kwocie 400,0 mln zł.

Program zwiększenia sprzedaży produktów bankowości inwestycyjnej

W 2011 roku w ramach projektu strategicznego prowadzono działania w celu wzmocnienie sprzedaży produktów skarbowych i produktów bankowości inwestycyjnej dla klientów korporacyjnych Grupy BRE Banku. Działania te między innymi obejmowały:

  • zwiększenie cross-sellingu produktów skarbowych dla dotychczasowych i nowych klientów korporacyjnych poprzez działania marketingowe,
  • rozwój funkcjonalności platformy internetowej iBRE FX, pozwalający zwiększać skutecznie sprzedaż produktów klientom korporacyjnym,
  • poprawę procesów sprzedaży produktów pochodnych, wypracowaną wspólnie przez obszar Korporacji i Ryzyka.

Obecnie Platforma iBRE FX umożliwia dokonywanie transakcji walutowych w szybki i efektywny sposób, a także negocjowanie atrakcyjnych kursów wymiany walut. System proponuje kursy uzależnione od cen rynkowych, wolumenu transakcji i profilu działalności firmy oraz automatycznie rozlicza zawarte transakcje na rachunkach klienta. Takie rozwiązanie przyczynia się do optymalizacji kosztów rozliczeń transakcji handlowych, w których istotny jest kurs wymiany walut.

W konsekwencji rozwoju platformy iBRE FX, liczba klientów mających do niej dostęp w 2011 roku zwiększyła się z ok. 250 (styczeń 2011) do ponad 3,3 tys. Udział transakcji walutowych realizowanych na platformie w całkowitym wolumenie transakcji FX klientów korporacyjnych Banku wzrósł w ciągu roku 4-krotnie i na koniec grudnia 2011 roku osiągnął poziom około 30,0%.

VIII.3.1. Instytucje Finansowe

Do obszaru Działalności Handlowej i Inwestycyjnej zaliczana jest współpraca z instytucjami finansowymi, koncentrująca się m. in. na pozyskiwaniu finansowania z innych banków oraz lokowaniu w nich nadwyżek środków.

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku Bank posiadał 28 czynnych kredytów otrzymanych na równowartość 26 976 mln zł, przy czym zadłużenie z ich tytułu wynosiło 20 719 mln zł. Poziom zadłużenia brutto z tytułu kredytów zaciągniętych był o 358,5 mln zł wyższy niż na koniec 2010 roku.

Zaangażowanie BRE Banku z tytułu kredytów udzielonych innym bankom na 31 grudnia 2011 roku wyniosło łącznie równowartość 1 511,4 mln zł. W portfelu Banku znajdowało się 41 krótko- i długoterminowych czynnych kredytów udzielonych innym bankom.

Liczba banków – korespondentów wynosiła na koniec 2011 roku 1 637. Bank ustanowił nowe rachunki w CNY (chiński juan) i RON (rumuński lej), aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów korporacyjnych i udostępnić możliwość rozliczania transakcji handlowych z tymi państwami.

Bank utrzymywał również wiodącą pozycję w finansowaniu eksportu (średnioterminowe kredytowanie ubezpieczone w KUKE) oraz rozwijał relacje w dziedzinie finansowaniu handlu z bankami – korespondentami.

VIII.3.2. Usługi powiernicze w BRE Banku

Klientami Banku w obszarze usług powierniczych są przede wszystkim krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, banki oferujące usługi powiernicze i inwestycyjne, fundusze emerytalne i inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje zarządzające aktywami oraz instytucje niefinansowe.

Bank świadczy usługi polegające między innymi na rozliczaniu transakcji na papierach wartościowych ewidencjonowanych na rynkach krajowych i zagranicznych, przechowywaniu aktywów klientów, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rejestrów papierów w obrocie niepublicznym, prowadzeniu rejestrów aktywów funduszy emerytalnych i inwestycyjnych oraz kontroli wyceny ich aktywów, a także obsłudze pożytków z papierów wartościowych.

Rok 2011 był dla Banku kolejnym rokiem rozwoju usług powierniczych. Bank pozyskał nowych klientów, głównie fundusze inwestycyjne.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek