Raport roczny 2011

XI. Sytuacja finansowa grupy BRE Banku w 2011 roku

XI.1. Rachunek zysków i strat Grupy BRE Banku

Grupa BRE Banku zakończyła rok 2011 zyskiem brutto w wysokości 1 467,1 mln zł, wobec 872,5 mln zł zysku wypracowanego w 2010 roku (+594,6 mln zł, +68,1%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku osiągnął 1 135,0 mln zł wobec 641,6 mln zł przed rokiem (+493,4 mln zł, +76,9%). Główną przyczyną znaczącej poprawy wyniku rok do roku był wzrost poziomu dochodów Grupy BRE Banku połączony z jednoczesnym obniżeniem kosztów ryzyka kredytowego.

Poniższy wykres ilustruje wkład poszczególnych obszarów biznesowych w wynik brutto Grupy.

Największą kontrybucję do wyniku wniosła Bankowość Detaliczna, generując 66,4% zysku brutto Grupy. Zysk wypracowany w obszarze Klienci Korporacyjni i Instytucje stanowił 18,0% zysku brutto Grupy, podczas gdy na Działalności  Handlowej i Inwestycyjnej osiągnięto 16,3% zysku brutto Grupy.

XI.1.1. Dochody Grupy BRE Banku

Wypracowany przez Grupę BRE Banku poziom dochodów w 2011 roku wyniósł 3 563,5 mln zł wobec 3 124,6 mln zł przed rokiem, co oznacza wzrost o 439,0 mln zł, tj. 14,0%. Do wzrostu tego przyczyniły się głównie znaczna poprawa wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego.

Wynik z tytułu odsetek stanowił najważniejsze źródło dochodów Grupy BRE Banku w 2011 roku. Wyniósł on 2 148,6 mln zł wobec 1 811,0 mln w analogicznym okresie 2010 roku (+18,6%). Wzrost przychodów odsetkowych o 13,1% związany był głównie ze znacznym wzrostem wolumenów kredytowych oraz z wyższymi nominalnymi stopami procentowymi. Koszty odsetkowe w 2011 roku były o 6,9% wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku. Wzrost ten wynikał przede wszystkim z rosnących depozytów klientów w drugim półroczu 2011 roku.

Znaczna poprawa wyniku odsetkowego przełożyła się na wzrost marży odsetkowej w Grupie BRE Banku. Jej poziom, kalkulowany jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych, wyniósł w 2011 roku 2,5% wobec 2,2% w roku poprzednim.


Przeciętna podstawowa stopa procentowa (Bank)
  Detal Korporacje Bank ogółem
Depozyty
złotowe 2,83% 3,33% 3,01%
walutowe 0,62% 0,43% 0,53%
Kredyty
złotowe 9,72% 5,89% 7,37%
walutowe 2,25% 2,81% 2,34%
W tym hipoteczne
złotowe 5,67%    
walutowe 2,13%    

Głównym źródłem przychodów odsetkowych (73,4%) pozostawały kredyty i pożyczki. Przychody z tego tytułu były o 392,5 mln, tj. 16,0% wyższe niż przed rokiem. Wzrost nominalnych stóp procentowych przełożył się na wyższe o 30,5 mln zł, tj. 4,0% przychody odsetkowe od lokacyjnych papierów wartościowych (w tym prezentowanych w pozycji „aktywa zastawione”). Na wzrost przychodów odsetkowych od dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (o 43,3 mln zł, tj. 104,0%) wpływ miało zwiększenie wolumenu tej pozycji aktywów (w tym prezentowanych w pozycji „aktywa zastawione”). Jednocześnie nastąpił spadek przychodów odsetkowych od środków pieniężnych i lokat krótkoterminowych (o 18,8 mln zł, tj. 12,6%).

Wzrost kosztów odsetkowych w porównaniu do ubiegłego roku związany jest z wyższymi kosztami z tytułu rozliczeń z bankami i klientami (wzrost o 87,6 mln zł, tj. 5,9%). Jest to związane ze wzrostem oprocentowania depozytów dla klientów, które nastąpiło w konsekwencji wzrostu stóp procentowych.

Wynik z tytułu prowizji, który stanowi 23,6% dochodów Grupy BRE Banku, charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu w stosunku do 2010 roku. W omawianym okresie wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 840,0 mln zł czyli wzrósł o 94,1 mln zł tj. 12,6% względem roku 2010.

Grupa odnotowała wzrost prawie wszystkich źródeł przychodów prowizyjnych. Największy kwotowy wzrost dotyczył przychodów prowizyjnych za obsługę kart płatniczych, przychodów prowizyjnych  z działalności ubezpieczeniowej oraz za prowadzenie rachunków. Jest to związane zarówno z wyższym poziomem cross-sellingu, jak i efektywną akwizycją klientów oraz rosnącą liczbą prowadzonych rachunków.

W roku 2011 przychody z tytułu dywidend wyniosły 15,1 mln zł i były wyższe o 6,9 mln zł od przychodów z tytułu dywidend za rok 2010. Wzrost związany jest z wyższą wypłatą dywidendy przez PZU w 2011 roku.

Wynik na działalności handlowej wyniósł w 2011 roku 424,1 mln zł i był wyższy o 13,4 mln zł, tj. 3,3% od wyniku z poprzedniego roku. Zwiększenie dochodów dotyczyło wyniku z pozycji wymiany, który był wyższy od osiągniętego w 2010 roku o 24,0 mln zł, tj. 6,5%. Z kolei wynik na pozostałej działalności handlowej spadł rok do roku o 10,5 mln zł.

W pozycji wynik na lokacyjnych papierach wartościowych w 2011 roku odnotowano dochód w wysokości 12,0 mln zł, który obejmuje między innymi dochód ze sprzedaży Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt. i likwidacji spółki celowej BRELINVEST sp. z o.o. FLY 2 sp. komandytowa. Natomiast na wynik 2010 roku składa się dochód z częściowej sprzedaży akcji PZU przez spółkę zależną BRE Gold FIZ (47,5 mln zł).

Pozostałe dochody operacyjne (saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych) wyniosły w 2011 roku 123,7 mln zł i były wyższe od osiągniętych w ubiegłym roku o 20,1 mln zł. Wzrost ten należy wiązać głównie z wyższymi przychodami z działalności ubezpieczeniowej netto spółki BRE Ubezpieczenia TUiR SA

XI.1.2. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosły w Grupie BRE Banku w 2011 roku 373,5 mln zł, wobec 634,7 mln zł w 2010 roku, co oznacza spadek o 41,2%.

Zmniejszenie kosztów ryzyka kredytowego wynikało z ogólnej poprawy sytuacji finansowej klientów Grupy, a w szczególności związane było ze znacznym spadkiem odpisów netto w pionie Bankowości Detalicznej (158,0 mln zł na koniec 2011 roku wobec 339,6 mln zł przed rokiem).

Na wysokość odpisów netto w pionie Bankowości Detalicznej wpływ miało rozliczenie transakcji sprzedaży części portfela kredytowego z utratą wartości, w skutek którego dokonano rozwiązania rezerw na ryzyko kredytowe na kwotę 81,8 mln zł.

Wartość odpisów netto na ryzyko kredytowe w pionie Korporacje i Rynki Finansowe wyniosła w 2011 roku 215,5 mln zł wobec 295,1 mln zł w 2010 roku. Spadek ten można przypisać polepszeniu jakości portfela oraz podjętym działaniom restrukturyzacyjnym.

XI.1.3. Koszty działalności Grupy BRE Banku

Poziom kosztów działalności Grupy BRE Banku (łącznie z amortyzacją) wyniósł 1 722,9 mln zł i był o 6,5% wyższy niż w 2010 roku.

Wzrost kosztów pracowniczych  o 65,9 mln zł, tj. 8,8% związany był przede wszystkim z wyższymi niż 2010 roku odpisami na premie motywacyjne. Te z kolei były pochodną znacznie lepszych wyników biznesowych osiągniętych przez Grupę BRE Banku w 2011 roku. Drugą przyczyną był wzrost zatrudnienia w Grupie BRE Banku o 4,6% spowodowany rozwojem biznesu.

Pomimo dwukrotnie wyższych kosztów składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nastąpił spadek kosztów nieosobowych o 5,4 mln zł, tj. 0,9% dzięki  niższym wydatkom marketingowym oraz niższym kosztom doradztwa zewnętrznego.

Efektywne zarządzanie zasobami pozwoliło Grupie BRE Banku uzyskać dalszą poprawę produktywności działania, mierzonej wskaźnikiem kosztów do dochodów, który na koniec 2011 roku wyniósł 48,3% wobec 51,8% na koniec 2010 roku.

XI.1.4. Wyniki spółek Grupy BRE Banku

W 2011 roku łączne jednostkowe wyniki brutto spółek Grupy wyniosły 284,3 mln zł wobec 217,7 mln zł rok wcześniej. Swoje wyniki w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku poprawiły między innymi BRE Ubezpieczenia, BRE Leasing, BRE Faktoring, BRE Holding. Poniższy wykres ilustruje poziom zysku poszczególnych spółek 2011 roku w porównaniu z 2010 rokiem. Dwie z przedstawionych spółek: Intermarket Bank AG i Magyar Factor zawierają wyniki do czasu ich sprzedaży poza Grupę BRE Banku, czyli za okres styczeń – lipiec 2011 roku. W zysku spółki Intermarket Bank AG w wysokości 36,1 mln zł zawarta jest kwota 27,4 mln zł ze sprzedaży spółek w ramach Grupy.

XI.2. Zmiany w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej

XI.2.1. Zmiany w aktywach Grupy BRE Banku

W 2011 roku odnotowano wzrost aktywów Grupy o 8 836,8 mln zł, tj. 9,8%. Ich wartość na dzień 31 grudnia 2011 roku osiągnęła poziom 98 875,6 mln zł.


  31.12.2011 31.12.2010 Róznica od 31.12.2010 w mln zł Zmiana roczna
AKTYWA w mln zł w % w mln zł w %
Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 038,4 1,1% 2 359,9 2,6% (1 321,5) -56,0%
Należności od banków 4 008,9 4,1% 2 507,3 2,8% 1 501,6 59,9%
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 991,6 1,0% 1 565,7 1,7% (574,1) -36,7%
Pochodne instrumenty finansowe 1 506,6 1,5% 1 226,7 1,4% 279,9 22,8%
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 67 851,5 68,6% 59 374,1 65,9% 8 477,5 14,3%
Lokacyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 16 697,2 16,9% 18 762,7 20,8% (2 065,5) -11,0%
Aktywa zastawione 4 339,5 4,4% 1 830,8 2,0% 2 508,7 137,0%
Wartości niematerialne  436,8 0,4% 427,8 0,5% 8,9 2,1%
Rzeczowe aktywa trwałe 832,5 0,8% 777,6 0,9% 54,8 7,1%
Pozostałe aktywa 1 172,6 1,2% 1 206,2 1,4% (33,6) -2,8%
A k t y w a   r a z e m 98 875,6 100,0% 90 038,8 100,0% 8 836,8 9,8%

Największy udział w strukturze bilansu na koniec 2011 roku utrzymały kredyty i pożyczki udzielone klientom, które na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiły 68,6% sumy aktywów wobec 65,9% na koniec 2010 roku.

Przyrost wolumenu kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom w stosunku do końca ubiegłego roku wyniósł 8 477,5 mln zł, tj. 14,3%. Należy jednak mieć na uwadze, że w 2011 roku ujemny wpływ na wartość portfela miała sprzedaż dwóch spółek faktoringowych Intermarket Bank AG i Magyar Factor. Wartość ich portfela kredytowego w momencie sprzedaży wynosiła 1 194,3 mld zł. Ponadto dokonano sprzedaży części portfela niepracujących kredytów detalicznych. Księgowa wartość brutto sprzedanych wierzytelności wyniosła 449,6 mln zł.

Największy wzrost (o 5 030,3 mln zł, tj. 14,9%) zanotowano w kredytach i pożyczkach brutto udzielonych klientom indywidualnym. Był to zarówno efekt osłabienia się złotego, zwłaszcza wobec CHF, ale też wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych i niehipotecznych. Po wyeliminowaniu efektu osłabienia się złotego, wzrost kredytów i pożyczek udzielonych klientom indywidualnym wyniósł około 4,2%.

W tym samym okresie kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom korporacyjnym wzrosły o 2 316,3 mln zł, tj. 9,1% w porównaniu do końca 2010 roku. Wyłączając transakcje reverse repo/buy sell back, wartość kredytów udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła w porównaniu z końcem 2010 roku o 4 501,1 mln zł, tj. o 20,2%. Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu wzrósł o 1 255,4 mln zł, tj. o 65,3%.

Drugą co do wielkości pozycję aktywów stanowiły lokacyjne papiery wartościowe. Ich wartość w ciągu 2011 roku zmniejszyła się o 2 065,5 mln zł, tj. 11,0%. Spadek ten wynika przede wszystkim
z przeniesienia części portfela do pozycji „aktywa zastawione” pod zabezpieczenie kredytów otrzymanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

XI.2.2. Zmiany w pasywach Grupy BRE Banku

Zmiany w pasywach Grupy w 2011 roku ilustruje poniższe zestawienie:


  31.12.2011 31.12.2010 Róznica w mln zł Zmiana roczna
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY  w mln zł w % w mln zł w %
Zobowiązania wobec banku centralnego - 0,0% 0,1 0,0% (0,1) -100,0%
Zobowiązania wobec innych banków 27 390,8 27,7% 28 727,0 31,9% (1 336,2) -4,7%
Pochodne instrumenty finansowe oraz pozostałe zobowiązania przeznaczone do obrotu 1 862,7 1,9% 1 363,5 1,5% 499,2 36,6%
Zobowiązania wobec klientów 54 244,4 54,9% 47 151,0 52,4% 7 093,4 15,0%
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 736,0 1,8% 1 371,8 1,5% 364,2 26,5%
Zobowiązania podporządkowane 3 456,2 3,5% 3 010,1 3,3% 446,1 14,8%
Pozostałe zobowiązania 2 112,9 2,1% 1 338,0 1,5% 774,8 57,9%
Zobowiązania razem 90 803,0 91,8% 82 961,5 92,1% 7 841,4 9,5%
Kapitały razem 8 072,7 8,2% 7 077,3 7,9% 995,4 14,1%
Kapitały i zobowiązania razem 98 875,6 100,0% 90 038,8 100,0% 8 836,8 9,8%

Dominującym źródłem finansowania działalności Grupy BRE Banku pozostają zobowiązania wobec klientów, które stanowiły na koniec 2011 roku 54,9% pasywów wobec 52,4% na koniec 2010 roku.

Wartość zobowiązań wobec klientów zwiększyła się w ciągu 2011 roku o 7 093,4 mln zł, tj. 15,0% i osiągnęła poziom 54 244,4 mln zł.

Odnotowany wzrost dotyczył głównie zobowiązań wobec klientów korporacyjnych (wzrost o 5 861,3 mln zł, tj. o 27,7%).

Zobowiązania wobec klientów indywidualnych wynosiły na koniec 2011 roku 26 700,9 mln zł, w porównaniu ze stanem z końca 2010 roku wynoszącym 25 068,3 mln zł.

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wynosiły na koniec 2011 roku 27 015,4 mln zł, w porównaniu ze stanem z końca 2010 roku wynoszącym 21 154,1 mln zł. Wyłączając transakcje repo, zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wzrosły o 6 751,0 mln zł, tj. o 36,6%.

Zobowiązania wobec innych banków spadły w stosunku do końca ubiegłego roku o 1 336,2 mln zł, tj. 4,7% i wyniosły 27 390,8 mln zł na koniec 2011 wobec 28 727,0 mln zł w 2010 roku (łącznie ze zobowiązaniami Intermarket Bank i Magyar Factor w kwocie 640,9 mln zł) na końca 2010 roku. Zmiana stanu zobowiązań wynika głównie ze zmniejszenia wartości transakcji repo / sell buy back.

Udział kapitałów własnych w pasywach Grupy BRE Banku wyniósł na koniec 2011 roku 8,2%, wobec 7,9% na koniec grudnia 2010 roku.

XI.3. Wskaźniki efektywności

Podstawowe wskaźniki efektywności w Grupie BRE Banku przedstawia poniższa tabela:


  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009
ROA netto 1,26% 0,77% 0,16%
ROE brutto 21,0% 15,6% 5,1%
ROE netto 16,4% 11,8% 3,2%
C/I 48,3% 51,8% 54,2%
Marża odsetkowa 2,5% 2,2% 2,3%
Współczynnik wypłacalności 14,96% 15,90% 11,50%
Wskaźnik Core Tier 1 9,59% 10,40% 6,62%

ROA = zysk netto (z udziałami mniejszości) / suma aktywów;
ROE brutto = zysk brutto / kapitał (z udziałami mniejszości, bez zysku roku bieżącego);
ROE netto = zysk netto (z udziałami mniejszości / kapitał (z udziałami mniejszości, bez zysku roku bieżącego);
C/I = ogólne koszty administracyjne + amortyzacja / dochody (w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów;
Marża odsetkowa = wynik odsetkowy / średni stan aktywów odsetkowych;
Współczynnik wypłacalności = fundusze własne (fundusze podstawowe i uzupełniające po pomniejszeniach funduszy) / aktywa ważone ryzykiem;
Wskaźnik Core Tier 1 = fundusze podstawowe (po pomniejszeniach funduszy podstawowych) / aktywa ważone ryzykiem.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek